[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Vang Thăng Long

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Vang Thăng Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm và phân loại doanh nghiệp
1.1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp
1.1.1.2 Phân loại doanh nghiệp
1.1.2 Hoạt động cơ bản của doanh nghiệp
1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn
1.1.2.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.2.3 Hoạt động khác
1.1.3 Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.3.1 Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.1.3.2 Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.1.3.3 Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.3.4 Kết cấu tài sản ngắn hạn và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu tài sản ngắn hạn
1.2 Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1 Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.1.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.1.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.2.1 Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
1.2.2.2 Quản lý tiền mặt
1.2.2.3 Quản lý hàng tồn kho
1.2.2.4 Quản lý các khoản phải thu
1.2.3 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.3.1 Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.2.3.2 Nhóm các chỉ tiêu hoạt động
1.2.3.3 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSNH
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1 Nhân tố chủ quan
1.3.2 Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
2.1 Khái quát về Công ty Cổ phần Vang Thăng Long
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Cổ phần Vang Thăng Long
2.1.2 Ngành nghề kinh doanh
2.1.3 Bộ máy quản lý
2.1.4 Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Vang Thăng Long
2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty CP Vang Thăng Long giai đoạn năm 2012-2014
2.2.1 Tình hình biến động và cơ cấu tài sản ngắn hạn của Công ty CP Vang Thăng Long giai đoạn năm 2012-2014
2.2.2 Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty CP Vang Thăng Long giai đoạn 2012 – 2014
2.2.2.1 Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.2.2 Nhóm chỉ tiêu hoạt động
2.2.2.3 Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng TSNH
2.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tài Công ty Cổ phần Vang Thăng Long
2.3.1 Kết quả đạt được
2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1 Hạn chế
2.3.2.2 Nguyên nhân
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
3.1 Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long
3.2 Thuận lợi và khó khăn của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long
3.2.1 Thuận lợi trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn hiện nay
3.2.2 Khó khăn
3.3 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long
3.3.1 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.3.2 Nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản phải thu
3.3.3 Nâng cao hiệu quả quản lý chi phí
3.4. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan