[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Du lịch Phương Bắc

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Du lịch Phương Bắc
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp
1.1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp
1.1.1.2 Phân loại doanh nghiệp
1.1.2. Hoạt động cơ bản của doanh nghiệp
1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn
1.1.2.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.2.3 Hoạt động khác
1.1.3. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.3.1 Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.1.3.2 Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.1.3.3 Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.3.4 Kết cấu của tài sản ngắn hạn và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu tài sản ngắn hạn
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.1.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.1.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.2.1 Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
1.2.2.2 Quản lý tiền mặt
1.2.2.3 Quản lý hàng tồn kho
1.2.2.4 Quản lý các khoản phải thu
1.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.3.1 Nhóm chỉ tiêu tổng quát
1.2.3.2 Nhóm chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển của tài sản ngắn hạn
1.2.3.3 Nhóm chỉ tiêu đánh giá năng lực hoạt động của tài sản ngắn hạn
1.2.3.4 Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH PHƯƠNG BẮC
2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Xây dựng Thương Mại và Du Lịch Phương Bắc
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.4. Thực trạng sản xuất - kinh doanh của Công ty giai đoạn 2011 - 2013
2.1.4.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.4.2 Thực trạng tài sản – nguồn vốn của Công ty giai đoạn 2011-2013
2.1.4.3 Chỉ tiêu tài chính của Công ty
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty
2.2.1. Quy mô và cơ cấu tài sản ngắn hạn của Công ty giai đoạn 2011 – 2013
2.2.2. Thực trạng quản lý tài sản ngắn hạn của Công ty
2.2.2.1 Quản lý và sử dụng tiền
2.2.2.2 Quản lý các khoản phải thu
2.2.2.3 Quản lý và sử dụng hàng tồn kho
2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty cổ phần Xây dựng Thương Mại và Du Lịch Phương Bắc giai đoạn 2011 - 2013
2.2.3.1 Nhóm chỉ tiêu tổng quát
2.2.3.2 Nhóm chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển của tài sản ngắn hạn
2.2.3.3 Nhóm chỉ tiêu đánh giá năng lực hoạt động của tài sản ngắn hạn
2.2.3.4 Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.3. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1 Hạn chế
2.3.2.2 Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH PHƯƠNG BẮC
3.1. Định hướng phát triển của Công ty
3.1.1. Cơ hội và thách thức
3.1.2. Định hướng phát triển
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty
3.2.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân quỹ
3.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng hàng tồn kho
3.2.3. Nâng cao hiệu quả quản lý giá vốn hàng bán
3.2.4. Nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản phải thu
3.2.5. Một số giải pháp khác
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với nhà Nhà Nước
3.3.2. Kiến nghị đối với Công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan