[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Xây dựng Vina Descon Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Xây dựng Vina Descon Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.1.2. Đặc điểm tài sản ngắn hạn
1.1.3. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.4. Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.2. Hiệu quả sản xuất kinh doanh và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Doanh nghiệp
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.2.1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu hoạt động
1.2.2.3. Chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
1.2.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINA DESCON VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu về công ty cổ phần xây dựng Vina descon Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần xây dựng Vina descon Việt Nam
2.1.2. Bộ máy tổ chức của công ty cổ phần xây dựng Vina descon Việt Nam
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.4. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng Vina descon Việt Nam giai đoạn 2012 – 2014.
2.1.4.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.4.2. Quy mô, cơ cấu tài sản – nguồn vốn
2.1.4.3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời của công ty cổ phần xây dựng Vina descon Việt Nam
2.2. Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần xây dựng Vina descon Việt Nam giai đoạn 2012 - 2014
2.2.1. Quy mô, cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.2.2. Thực trạng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần xây dựng Vina Descon Việt Nam
2.2.2.1. Thực trạng quản lý tiền tại công ty cổ phần xây dựng Vina descon Việt Nam
2.2.2.2. Quản lý các khoản phải thu
2.2.2.3. Quản lý hàng tồn kho
2.2.3. Các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.2.3.1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán của công ty giai đoạn 2012 – 2014
2.2.3.2. Các chỉ tiêu hoạt động của công ty giai đoạn 2012 – 2014
2.2.3.3. Các chỉ tiêu phải ảnh khả năng sinh lời
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng TSNH tại công ty cổ phần xây dựng Vina descon Việt Nam
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những điểm hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINA DESCO VIỆT NAM
3.1. Môi trường kinh doanh
3.1.1. Thuận ợi
3.1.2. Khó khăn
3.2. Định hướng phát triển của công ty cổ phần xây dựng Vina descon Việt Nam
3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần xây dựng Vina desco Việt Nam
3.3.1. Chủ động có kế hoạch xác định nhu cầu vốn ưu động
3.3.2. Tổ chức công tác quản lý và thu hồi các khoản nợ phải thu
3.3.3. Tăng cường công tác quản trị hàng tồn kho
3.3.4. Nâng cao trình độ đội ngũ ao động
3.3.5. Quản lý chi phí hiệu quả
3.3.6. Mở rộng quan hệ cầu nối với các khách hàng, nhà cung cấp
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan