[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP.
1.1. Tài sản ngắn hạn
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.1.3. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.2. Tổng quan về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng
1.2.3. Thông tin sử dụng trong phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.4. Phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.5. Đánh giá cơ cấu TSNH và chính sách quản lý tài sản ngắn hạn (Chính sách quản lý TSNH cấp tiến, thận trọng, dung hòa)
1.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu
1.3.1. Nhóm các chỉ tiêu đánh giá tổng quát
1.3.2. Nhóm các chỉ tiêu đánh giá chung
1.3.3. Nhóm các chỉ tiêu đánh giá từng bộ phận cấu thành
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.4.1. Các nhân tố chủ quan
1.4.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CP XNK HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ KIM NGƯU
2.1. Tổng quan về Công ty CP XNK hóa chất và thiết bị Kim Ngưu
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty
2.2. Thực trạng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP XNK hóa chất và thiết bị Kim Ngưu giai đoạn 2012-2014
2.2.1. Tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2.2. Tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty CP XNK hóa chất và thiết bị Kim Ngưu
2.3.1. Quy mô và cơ cấu tài sản ngắn hạn của công ty
2.3.2. Các chính sách quản lý tài sản ngắn hạn của công ty
2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty
2.4.1. Nhóm các chỉ tiêu đánh giá tổng quát
2.4.2. Nhóm các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.4.3. Nhóm các chỉ tiêu đánh giá từng bộ phận cấu thành
2.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty
2.5.1. Kết quả đạt được
2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ KIM NGƯU
3.1. Định hướng hoạt động và phát triển của công ty
3.1.1. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động, phát triển của công ty
3.1.2. Định hướng hoạt động và phát triển cho công ty trong tương lai
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty CP XNK hóa chất và thiết bị Kim Ngưu
3.2.1. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng hàng tồn kho
3.2.3. Quản lý các khoản phải thu
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan