[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng V&T Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng V&T Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan chung về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Tổng quan về doanh nghiệp
1.1.2. Tổng quan về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.2.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.1.2.2. Đặc điểm tài sản ngắn hạn
1.1.2.3. Vai trò của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.2.4. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.2. Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Quản lý tiền mặt
1.2.2. Quản lý các khoản phải thu ngắn hạn
1.2.3. Chính sách quản lý hàng tồn kho
1.3. Hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn
1.3.1. Khái niệm hiệu quả tài sản ngắn hạn
1.3.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.4. Chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý tài sản ngắn hạn
1.4.1. Các yếu tố chủ quan
1.4.2. Các yếu tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DựNG V&T HÀ NỘI
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng V&T Hà Nội
2.1.1. Khái quát về Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng V&T Hà Nội
2.1.2. Bộ máy quản lý của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng V&T Hà Nội
2.1.3. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng V&T Hà Nội giai đoạn năm 2011− 2013
2.1.3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.3.2. Quy mô tài sản – nguồn vốn giai đoạn năm 2011 – 2013
2.2. Thực trạng tài sản ngắn hạn và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng V&T Hà Nội.
2.2.1. Thực trạng quản lý tiền mặt
2.2.2. Thực trạng quản lý các khoản phải thu
2.2.3. Quản lý hàng tồn kho
2.2.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.2.4.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.4.2. Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động
2.2.4.3. Khả năng sinh lời
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng V&T Hà Nội giai đoạn năm 2011 – 2013
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG V&T HÀ NỘI
3.1. Thuận lợi và khó khăn trong môi trường kinh doanh của công ty
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng V&T Hà Nội
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tiền mặt
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho
3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả khoản phải thu khách hàng
3.3. Kiến nghị về phía Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan