[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Tu bổ Di tích Trung ương – Vinaremon

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Tu bổ Di tích Trung ương – Vinaremon
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp
1.1.1.2. Phân loại doanh nghiệp
1.1.2. Khái quát về tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.2.1. Khái niệm và đặc điểm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.2.2. Vai trò của TSNH
1.1.2.3. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng TSNH
1.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.3.1. Phân tích quy mô – cơ cấu tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.1.1. Tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1.2. Cơ sở vật chất của doanh nghiệp
1.3.1.3. Trình độ cán bộ công nhân viên
1.3.2. Nhân tố khách quan
1.3.2.1. Môi trường kinh tế
1.3.2.2. Chính trị - Pháp luật
1.3.2.3. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp
1.3.2.4. Nhu cầu của khách hàng
CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TU BỔ DI TÍCH TRUNG ƯƠNG
2.1. Khái quát về công ty cổ phần Tu bổ di tích Trung ương
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Tu bổ di tích Trung ương
2.1.1.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần Tu bổ di tích Trung ương
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Tu bổ di tích Trung ương
2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Tu bổ di tích Trung ương giai đoạn 2012-2014
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty cổ phần Tu bổ di tích Trung ương - Vinaremon
2.2.1. Tình hình biến động và cơ cấu tài sản ngắn hạn của công ty cổ phần Tu bổ di tích Trung ương – Vinaremon giai đoạn 2012-2014
2.2.1.1. Tiền và các khoản tương đương tiền
2.2.1.2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
2.2.1.3. Các khoản phải thu ngắn hạn
2.2.1.4. Hàng tồn kho
2.2.1.5. Tài sản ngắn hạn khác
2.2.1.6. Nguồn tài trợ tài sản ngắn hạn
2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Chi nhánh công ty cổ phần Tu bổ di tích Trung ương
2.2.2.1. Phân tích các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.2.2. Chỉ tiêu phản ảnh tốc độ luân chuyển của tài sản ngắn hạn
2.2.2.3. Chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của tài sản ngắn hạn
2.2.2.4. Nhóm chỉ tiếu phán ánh tốc độ luân chuyển của tài sản ngắn hạn
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty cổ phần Tu bổ di tích Trung ương
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TU BỔ DI TÍCH TRUNG ƯƠNG - VINAREMON
3.1. Định hướng phát triển của công ty cổ phần Tu bổ di tích Trung ương - Vinaremon
3.1.1. Về sản phẩm dịch vụ
3.1.2. Về nhân sự
3.1.3. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty cổ phần Tu bổ di tích Trung ương - Vinaremon
3.2.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng hàng tồn kho
3.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng tiền mặt
3.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản phải thu
3.2.4. Một số biện pháp khác
3.3. Một số kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan