[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về doanh nghiệp và tài sản của doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm tài sản của doanh nghiệp
1.2. Tổng quan về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.2.2. Đặc điểm tài sản ngắn hạn
1.2.3. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.2.4. Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.3. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.3.2. Sự nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.3. Thông tin sử dụng trong phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.4. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
1.4. Nhân tố ảnh hưởng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố chủ quan
1.4.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.06
2.1. Giới thiệu chung về công ty Cổ phần Sông Đà 9.06
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Sông Đà 9.06
2.1.2. Bộ máy tổ chức của công ty Cổ phần Sông Đà 9.06
2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06
2.2.1. Tình hình tài sản - nguồn vốn của Công ty
2.2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012 - 2014
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06
2.3.1. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn của Công ty
2.3.2. Tình hình TSNH của Công ty
2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSNH tại Công ty
2.4. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06
2.4.1. Thành quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.06
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06
3.1.1. Đánh giá chung về môi trường kinh doanh của Công ty
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06
3.2. Một số biện pháp cải thiện tài chính tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06
3.2.1. Quản lý tiền mặt
3.2.2. Quản lý phải thu khách hàng
3.2.3. Quản lý hàng tồn kho
3.2.4. Quản lý các khoản đầu tư tài chính
3.2.5. Đảm bảo khả năng thanh toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan