[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Một số vấn đề cơ bản về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.4. Phân loại tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.4.1. Phân loại theo quá trình tuần hòa và chu chuyển vốn
1.1.4.2. Phân loại theo tính thanh khoản
1.2. Một số vấn đề cơ bản về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.3.1. Quy mô và cơ cấu tài sản ngắn hạn
1.2.3.2. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
1.2.3.3. Phân tích các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.4.1. Các nhân tố khách quan
1.2.4.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc
2.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc.
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc
2.1.4. Quy trình kinh doanh chung của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc
2.1.5. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục miền Bắc.
2.1.5.1. Tình hình tài sản – nguồn vốn
2.1.5.2. Tình hình thu nhập – chi phí – lợi nhuận
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc giai đoạn năm 2011 – 2013
2.2.1. Thực trạng quy mô và cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.2.2. Thực trạng chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
2.2.2.1. Thực trạng chính sách quản lý tiền
2.2.2.2. Thực trạng quản lý các khoản phải thu
2.2.2.3. Thực trạng quản lý hàng tồn kho
2.2.3. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.2.3.1. Các chỉ tiêu thể hiện khả năng thanh toán
2.2.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng hoạt động
2.2.3.3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
2.2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc
2.2.4.1. Kết quả đã đạt dược
2.2.4.2. Hạn chế còn tồn tại
2.2.4.3. Nguyên nhân của các hạn chế
CHƯƠNG 3. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC
3.1. Khái quát môi trường kinh doanh
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.1.3. Định hướng của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc
3.2.1. Hoàn thiện các chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
3.2.1.1. Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu
3.2.1.2. Hoàn thiện công tác quản lý tiền mặt
3.2.1.3. Hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu trong kho
3.2.2. Nâng cao trình độ cán bộ quản lý
3.2.3. Nâng cao trình độ cán bộ kỹ thuật
3.3. Một số kiến nghị với Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo
3.3.1. Một số kiến nghị với Chính phủ
3.3.2. Một số kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan