[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Quốc tế Đông Á

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Quốc tế Đông Á
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm, vai trò của hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.2. Nguồn thông tin sử dụng để phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐÔNG Á
2.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Quốc tế Đông Á
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh
2.1.3. Đặc thù ngành nghề của Công ty
2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Quốc tế Đông Á gi ai đoạn 2011-2013
2.3. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Quốc tế Đông Á
2.3.1. Cơ cấu tài sản của Công ty Cổ phần Quốc tế Đông Á
2.3.2. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn của Công ty
2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần quốc tế Đông Á
2.3.4. Kết quả đạt được
2.3.5. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐÔNG Á
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan