[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Ô tô ASC

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Ô tô ASC
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài sản của doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại tài sản trong doanh nghiệp
1.2. Những vấn đề cơ bản về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.2.2. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.2.3.Vai trò của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3. Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1. Chính sách quản lý tiền mặt
1.3.2. Chính sách quản lý hàng tồn kho
1.3.3. Chính sách quản lý các khoản phải thu
1.4. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.4.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.5.1. Các nhân tố chủ quan
1.5.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ASC
2.1. Khái quát về Công ty Cổ phần Ô tô ASC
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Ô tô ASC
2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh
2.1.3. Quy trình hoạt động kinh doanh, dịch vụ chung và cơ cấu tổ chức của Công ty CP ô tô ASC
2.1.4. Cơ cấu lao động trong Công ty Cổ phần Ô tô ASC
2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần Ô tô ASC
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần Ô tô ASC
2.2.1. Tình hình tài sản - nguồn vốn của Công ty Cổ phần Ô tô ASC trong giai đoạn 2011 - 2013
2.2.2. Phân tích từng bộ phận cấu thành TSNH của Công ty trong giai đoạn 2011-2013
2.2.3. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần Ô tô ASC
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Ô tô ASC
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ASC
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Ô tô ASC
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần Ô tô ASC
3.2.1. Hoàn thiện chính sách quản lý tiền mặt
3.3.2. Hoàn thiện chính sách quản lý khoản phải thu
3.2.3. Hoàn thiện chính sách quản lý hàng tồn kho
3.2.4. Nâng cao vai trò của lãnh đạo về công tác quản lý tài sản ngắn hạn
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan