[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Nhập khẩu Thương mại Trọng Tín

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Nhập khẩu Thương mại Trọng Tín
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về doanh nghiệp và tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm về tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.3. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.4. Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.1.5. Phân loại tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.5.1. Phân loại theo quá trình tuần hoàn và chu chuyển vốn
1.1.5.2. Phân loại theo hình thái biểu hiện
1.1.6. Các nguồn hình thành tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.7. Quản lý tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.7.1. Quản lý dự trữ, tồn kho.
1.1.7.2. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
1.1.7.3. Quản lý các khoản phải thu
1.2. Tổng quan về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2. Vai trò của hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.3.1. Nhóm các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.2.3.2. Nhóm các chỉ tiêu hoạt động
1.2.3.3. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh sinh lời
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng TSNH
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.1.1. Đặc điểm sản xuất của doanh nghiệp
1.3.1.2. Cơ sở vật chất của doanh nghiệp
1.3.1.3. Nhân tố con người
1.3.1.4. Nhu cầu về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.2. Nhân tố khách quan
1.3.2.1. Sự quản lý của nhà nước
1.3.2.2. Môi trường kinh tế
1.3.2.3. Môi trường tự nhiên
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TRỌNG TÍN
2.1. Đặc điểm tình hình chung về Công ty cổ phần Nhập khẩu thương mại Trọng Tín
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần nhập khẩu thương mại Trọng Tín
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần nhập khẩu thương mại Trọng Tín
2.1.4. Tình hình tài sản - nguồn vốn
2.2. Thực trạng về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty cổ phần nhập khẩu thương mại Trọng Tín
2.2.1. Cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.2.2. Công tác quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty
2.2.2.1. Công tác quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
2.2.2.2. Công tác quản lý các khoản phải thu ngắn hạn
2.2.2.3. Công tác quản lý hàng tồn kho
2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty
2.2.3.1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.3.2. Nhóm các chỉ tiêu hoạt động
2.2.3.3. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
2.2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty cổ phần nhập khẩu thương mại Trọng Tín
CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TRỌNG TÍN
3.1. Định hướng phát triển và mục tiêu chiến lược của công ty cổ phần nhập khẩu thương mại Trọng Tín
3.1.1. Định hướng phát triển
3.1.2. Mục tiêu chiến lược
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty cổ phần nhập khẩu thương mại Trọng Tín
3.2.1. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2. Quản lý các khoản phải thu khách hàng
3.2.3. Quản lý hàng tồn kho
3.2.4. Phát triển nhân tố con người
3.2.5. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan