[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Sông Đà 9

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Sông Đà 9
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về tài sản của doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm, phân loại doanh nghiệp
1.1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp
1.1.1.2 Phân loại doanh nghiệp
1.1.2 Tài sản của doanh nghiệp
1.1.2.1 Khái niệm tài sản của doanh nghiệp
1.1.2.2 Phân loại tài sản của doanh nghiệp
1.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP
1.2.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP
1.3.1 Các nhân tố chủ quan
1.3.1.1 Trình độ cán bộ quản lý và nhân viên
1.3.1.2 Tổ chức sản xuất – kinh doanh
1.3.1.3 Đặc tính của sản phẩm và công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm
1.3.1.4 Công tác thẩm định dự án
1.3.1.5 Khả năng huy động vốn
1.3.2 Các nhân tố khách quan
1.3.2.1 Thị trường
1.3.2.2 Đối thủ cạnh tranh
1.3.2.3 Môi trường pháp lý và môi trường kinh tế
CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9
2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3 Các hoạt động cơ bản và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
2.2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9
2.2.1 Tình hình tài sản của công ty
2.2.1.1 Tình hình tài sản ngắn hạn của công ty
2.2.1.2 Tình hình tài sản dài hạn của công ty
2.2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty CP Sông Đà 9
2.2.2.1 Thực trạng hiệu quả sử dụng tổng tài sản
2.2.2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.2.2.3 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
2.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 9
2.3.1 Kết quả đạt được
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1 Hạn chế
2.3.2.2 Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9
3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN
3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tổng tài sản của Công ty cổ phần Sông Đà 9
3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSNH của Công ty cổ phần Sông Đà 9
3.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSDH của Công ty cổ phần Sông Đà 9
3.3 KIẾN NGHỊ
3.3.1 Kiến nghị đối với Nhà nước về việc di dân làm dự án thủy điện
3.3.2 Đổi mới công nghệ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan