[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Global

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Global
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản của doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm tài sản của doanh nghiệp
1.1.3. Phân loại tài sản của doanh nghiệp
1.1.3.1. Theo thời hạn sử dụng của tài sản
1.1.3.2. Theo tính luân chuyển của tài sản
1.1.3.3. Theo hình thức biểu hiện của tài sản
1.1.4. Vai trò của tài sản trong doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.2.1. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tổng tài sản
1.2.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.2.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.1.1. Bộ máy quản trị doanh nghiệp
1.3.1.2. Lao động
1.3.1.3. Trình độ tổ chức sản xuất kinh doanh
1.3.1.4. Đặc điểm sản xuất - kinh doanh
1.3.1.5. Năng lực quản lý tài sản của doanh nghiệp
1.3.1.6. Công tác thẩm định dự án
1.3.1.7. Khả năng huy động vốn và cơ cấu vốn
1.3.2. Nhân tố khách quan
1.3.2.1. Môi trường kinh tế
1.3.2.2. Chính trị – Pháp luật
1.3.2.3. Khoa học – Công nghệ
1.3.2.4. Tài nguyên môi trường
1.3.2.5. Thị trường
1.3.2.6. Đối thủ cạnh tranh
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN GLOBAL
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH dịch vụ tiếp vận Global
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty TNHH dịch vụ tiếp vận Global
2.2.1. Thực trạng tài sản của công ty
2.2.1.1. Thực trạng tài sản ngắn hạn của công ty
2.2.1.3. Thực trạng tài sản dài hạn của công ty
2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty
2.2.2.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng tổng tài sản
2.2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.2.2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty TNHH dịch vụ tiếp vận Global
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN GLOBAL
3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH dịch vụ tiếp vận Global
3.1.1. Thuận lợi và khó khăn của ngành logistic
3.1.1.1. Thuận lợi
3.1.1.2. Khó khăn
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty TNHH dịch vụ tiếp vận Global
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty TNHH dịch vụ tiếp vận Global
3.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
3.2.1.1. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các tài sản, vật tư không cần dùng
3.2.1.2. Thực hiện công tác lập kế hoạch đâu tư vào TSCĐ
3.2.1.3. Tăng cường hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp tài sản cố định
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
3.2.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2.2. Quản lý có hiệu quả các khoản phải thu
3.2.3. Nhóm giải pháp chung
3.2.3.1. Tăng cường huy động vốn
3.2.3.2. Nâng cao trình độ của cán bộ quản lý và công nhân
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan