[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Thương mại Hương Long

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Thương mại Hương Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản
1.1.1. Khái niệm về tài sản
1.1.2. Phân loại tài sản của doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của tài sản trong doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản
1.3.1. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tổng tài sản
1.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.4.1. Các nhân tố khách quan
1.4.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HƯƠNG LONG
2.1. Giới thiệu về Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hương Long
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hương Long
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Thương mại Hương Long
2.1.3. Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại Hương Long
2.2. Thực trạng sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Thương mại Hương Long giai đoạn 2012 – 2014
2.2.1. Tình hình tài sản của Công ty TNHH Thương mại Hương Long
2.2.2. Tình hình tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Thương mại Hương Long trong giai đoạn 2012 - 2014
2.2.3. Tình hình tài sản dài hạn của Công ty TNHH Thương mại Hương Long trong giai đoạn 2012 – 2014
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty TNHH Thương mại Hương Long
2.3.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng tổng tài sản tại Công ty TNHH Thương mại Hương Long
2.3.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Thương mại Hương Long.
2.3.3. Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn tại Công ty TNHH Thương mại Hương Long giai đoạn 2012 – 2014
2.4. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Thương mại Hương Long
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HƯƠNG LONG
3.1. Định hướng hoạt động của Công ty TNHH Thương mại Hương Long
3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty TNHH Thương mại Hương Long
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của Công ty TNHH Thương mại Hương Long
3.2.3. Một số giải pháp chung khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan