[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu TTTK

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu TTTK
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CHUNG VỀ TÀI SẢN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài sản doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại tài sản doanh nghiệp
1.1.2.1. Theo thời hạn sử dụng của tài sản
1.1.2.2. Theo tính luân chuyển của tài sản
1.1.2.3. Theo hình thức biểu hiện của tài sản
1.1.3. Vai trò của tài sản trong doanh nghiệp
1.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.2.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng tài sản
1.2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.3. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.4. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố khách quan
1.4.2. Nhân tố chủ quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TTTK
2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu TTTK
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xuất nhập khẩu TTTK
2.1.2. Bộ máy tổ chức của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu TTTK
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề hoạt động sản xuất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xuất nhập khẩu TTTK
2.1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xuất nhập khẩu TTTK năm 2011 – 2013
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xuất nhập khẩu TTTK
2.2.1. Quy mô và cơ cấu tài sản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xuất nhập khẩu TTTK
2.2.1.1. Thực trạng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Thương mại XNK TTTK
2.2.1.2. Thực trạng tài sản dài hạn của Công ty TNHH Thương mại XNK TTTK
2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xuất nhập khẩu TTTK
2.2.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả sử dụng tổng tài sản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xuất nhập khẩu TTTK
2.2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu TTTK
2.2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xuất nhập khẩu TTTK
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TTTK
3.1. Định hướng phát triển của ngành và của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xuất nhập khẩu TTTK
3.1.1. Định hướng phát triển của ngành chế biến gỗ xuất khẩu
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu TTTK
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xuất nhập khẩu TTTK
3.2.1. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản chung tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xuất nhập khẩu TTTK
3.2.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xuất nhập khẩu TTTK
3.2.3. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xuất nhập khẩu TTTK
3.2.4. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan