[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Việt Thắng

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Việt Thắng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp và tài sản trong doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.1.2. Khái quát về tài sản trong doanh nghiệp
1.1.2. Tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.2.1. Khái niệm và phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.2.2. Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.1.3. Tài sản dài hạn trong doanh nghiệp
1.1.3.1. Khái niệm và phân loại tài sản dài hạn
1.1.3.2. Vai trò của tài sản dài hạn
1.1.4. Nội dung quản lý tài sản trong doanh nghiệp
1.1.4.1. Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn
1.1.4.2. Nội dung quản lý tài sản dài hạn
1.2. Tổng quan về hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.2.2. Sự sần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.2.3. Đánh giá cơ cấu tài sản trong doanh nghiệp
1.2.4. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.2.4.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tổng tài sản
1.2.4.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.4.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.2.4.4. Mô hình điểm số Z (Z- Credit Scoring Model)
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố khách quan
1.3.1.1. Môi trường chính trị, pháp luật
1.3.1.2. Môi trường kinh tế
1.3.1.3. Môi trường khoa học kỹ thuật công nghệ
1.3.1.4. Nhân tố môi trường ngành
1.3.2. Nhân tố chủ quan
1.3.2.1. Đặc điểm sản xuất, ngành nghề kinh doanh
1.3.2.2. Năng lực quản lý tài sản của doanh nghiệp
1.3.2.3. Khả năng huy động vốn và cơ cấu vốn
1.3.2.4. Trình độ cán bộ công nhân viên
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT THẮNG
2.1. Giới thiệu chung về công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
2.1.1. Sơ lược về công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
2.1.2. Quá trình hình thành phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
2.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
2.1.4. Cơ cấu tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
2.2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng từ năm 2012 đến năm 2014
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
2.3.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
2.3.1.1. Quy mô và cơ cấu tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
2.3.1.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
2.3.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
2.3.2.1. Quy mô và cơ cấu tài sản ngắn hạn của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
2.3.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
2.3.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
2.3.3.1. Quy mô và cơ cấu tài sản dài hạn của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
2.3.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
2.3.4. Áp dụng mô hình điểm số Z
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Một số hạn chế và nguyên nhân
2.4.2.1. Một số hạn chế
2.4.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT THẮNG
3.1. Định hướng phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
3.1.1. Đánh giá môi trường kinh doanh
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
3.2.1. Công tác quản lý chi phí giá vốn
3.2.2. Công tác quản lý tiền mặt
3.2.3. Công tác quản lý hàng tồn kho
3.2.4. Công tác quản lý khoản phải thu ngắn hạn
3.2.5. Công tác quản lý tài sản dài hạn
3.2.6. Nâng cao công tác quản lý, phân bổ nhân sự
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan