[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại doanh nghiệp tư nhân Dũng Đông

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại doanh nghiệp tư nhân Dũng Đông
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI SẢN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài sản trong doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại tài sản trong doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của tài sản trong doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.2.3. Thông tin sử dụng trong phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
1.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.3.1. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tổng tài sản
1.3.2. Các chỉ tiêu phán ánh hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.4.1. Các nhân tố chủ quan
1.4.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DŨNG ĐÔNG
2.1. Giới thiệu Doanh nghiệp tư nhân Dũng Đông
2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển của Doanh nghiệp
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp
2.1.3. Phân tích hoạt động sản xuất- kinh doanh của Doanh nghiệp
2.2. Thực trạng sử dụng tài sản tại Doanh nghiệp tư nhân Dũng Đông trong giai đoạn 2012 - 2014
2.2.1. Tình hình tổng tài sản của Doanh nghiệp tư nhân Dũng Đông
2.2.2. Tình hình tài sản ngắn hạn của Doanh nghiệp tư nhân Dũng Đông
2.2.3. Tình hình tài sản dài hạn của Doanh nghiệp tư nhân Dũng Đông trong giai đoạn 2012 - 2014
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Doanh nghiệp tư nhân Dũng Đông
2.3.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng tổng tài sản
2.3.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.3.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
2.4. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Doanh nghiệp tư nhân Dũng Đông
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DŨNG ĐÔNG
3.1. Định hướng phát triển của Doanh nghiệp tư nhân Dũng Đông
3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Doanh nghiệp tư nhân Dũng Đông
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Doanh nghiệp tư nhân Dũng Đông
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của Doanh nghiệp tư nhân Dũng Đông
3.2.3. Một số giải pháp chung khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan