[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Midway Metals Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Midway Metals Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG
1.1. Khái quát chung về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.3. Phân loại vốn lưu động
1.1.3.1. Phân loại vốn lưu động theo thời gian huy động và sử dụng vốn
1.1.3.2. Phân loại vốn lưu động theo vai trò đối với quá trình sản xuất kinh doanh
1.1.3.3. Phân loại theo hình thái biểu hiện của vốn
1.1.4. Phân loại nguồn vốn lưu động
1.1.5. Vai trò của vốn lưu động
1.1.6. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng tới kết cấu vốn lưu động
1.1.6.1. Kết cấu vốn lưu động
1.1.6.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động
1.1.7. Nhu cầu vốn lưu động và các phương pháp xác định nhu cầu
1.2. Nội dung quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Chính sách quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.2. Quản lý vốn bằng tiền
1.2.3. Quản lý các khoản phải thu
1.2.4. Quản lý hàng tồn kho
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2.1.Đối với nhà nước
1.3.2.2. Đối với doanh nghiệp
1.3.2.3. Đối với người lao động
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp
1.3.3.1. Nhân tố khách quan
1.3.3.2. Nhân tố chủ quan
1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.4.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.4.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.4.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.4.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng từng bộ phận vốn lưu động
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MIDWAY VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về công ty TNHH MIDWAY Việt Nam
2.1.1. Sơ lược về công ty
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn Midway Metals Việt Nam
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MidWay Việt Nam
2.1.4. Cơ cấu tổ chức của Công Ty TNHH Midway Việt Nam
2.2. Khái quát hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Midway Việt Nam
2.2.1. Tình hình tài sản – nguồn vốn của công ty TNHH Midway Việt Nam
2.2.1.1. Tình hình tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Midway Việt Nam
2.2.1.2. Tình hình nguồn vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn Midway Việt Nam
2.2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Midway Việt Nam
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Midway Việt Nam
2.3.1. Phân tích cơ cấu vốn lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Midway Việt Nam
2.3.1.1. Chính sách quản lý vốn lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Midway Việt Nam
2.3.1.2. Quản lý tiền
2.3.1.3. Quản lý các khoản phải thu
2.3.1.4. Quản lý hàng tồn kho
2.3.2. Phân tích nguồn vốn ngắn hạn tại công ty TNHH Midway Việt Nam
2.3.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Midway Việt nam
2.3.3.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.3.3.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.3.3.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.3.3.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng từng bộ phận vốn lưu động
2.3.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tạicông ty TNHH Midway Việt Nam
2.3.4.1. Kết quả đạt được
2.3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HƯU HẠN MIDWAY VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn Midway Việt Nam trong thời gian tới
3.1.1.Môi trường kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Midway Việt Nam
3.1.1.1. Thuận lợi
3.1.1.2. Khó khăn
3.2. Định hướng phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn Midway Việt Nam trong thời gian tới
3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Midway Việt Nam
3.2.1. Quản lý hàng tồn kho
3.2.2. Dự đoán nhu cầu vốn lưu động của công ty
3.2.3. Chú trọng đầu tư vào tài sản cố định
3.2.4. Một số biện pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan