[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Một số vấn đề cơ bản về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3. Vai trò của vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.4. Phân loại vốn lưu động
1.1.4.1. Phân loại theo vai trò từng loại vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh.
1.1.4.2. Phân loại theo hình thái biểu hiện.
1.1.4.3. Phân loại theo quan hệ sở hữu.
1.1.4.4. Phân loại theo nguồn hình thành.
1.1.4.5. Phân loại theo thời gian huy động và sử dụng vốn.
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong các doanh nghiệp
1.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.3.1. Phân tích quy mô và cơ cấu vốn lưu động
1.2.3.2. Phân tích nguồn tài trợ vốn lưu động
1.2.3.3. Chính sách quản lý vốn lưu động
1.2.3.4. Phân tích các nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.4.1. Các nhân tố khách quan
1.2.4.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG 5
2.1. Vài nét khái quát về Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Bạch Đằng
2.1.2. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5 giai đoạn năm 2011 - 2013
2.2.1. Tình hình Tài sản – Nguồn vốn
2.2.1.1. Cơ cấu tài sản của Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5
2.2.1.2. Cơ cấu nguồn vốn của Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5
2.2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5 giai đoạn năm 2011 - 2013
2.3.1. Phân tích quy mô và cơ cấu vốn lưu động tại Công ty Cổ phần bạch Đằng 5
2.3.1.1. Phân tích quy mô vốn lưu động tại Công ty Cổ phần bạch Đằng 5
2.2.1.2. Phân tích cơ cấu vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5
2.3.2. Phân tích nguồn tài trợ vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5
2.3.3. Chính sách quản lý vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5
2.3.3.1. Chính sách quản lý vốn bằng tiền
2.3.3.2. Chính sách quản lý hàng tồn kho
2.3.3.3. Chính sách quản lý bán chịu
2.2.4. Phân tích các nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5
2.2.4.1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.4.2. Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động của Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5
2.2.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.2.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5
2.2.5.1. Kết quả đạt được
2.2.5.2. Những hạn chế tồn tại
2.2.5.3. Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG 5
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5
3.1.1. Khái quát về môi trường kinh doanh của Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5
3.1.1.1. Thuận lợi
3.1.1.2. Khó khăn
3.1.2.Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5 trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động một cách hợp lý cho hoạt động sản xuất của công ty
3.2.2. Tăng cường tìm kiếm các nguồn tài trợ tích cực cho nhu cầu vốn kinh doanh nói chung và vốn lưu động nói riêng
3.2.3. Áp dụng phương pháp thanh toán hợp lý, tổ chức tốt công tác thanh toán và thu hồi nợ
3.2.4. Tăng cường quản lý vốn lưu động
3.2.5. Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát tài chính trong việc quản lý và sử dụng vốn lưu động ở các khâu của quá trình sản xuất
3.2.6. Tăng tốc độ luân chuyển vốn trong khâu lưu thông
3.2.7. Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, hoàn thiện bộ máy nhằm nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, phát huy nhân tố con người
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước
3.3.1.1. Kiến nghị đối với chính phủ
3.3.1.2. Kiến nghị đối với Bộ Xây dựng
3.3.2. Kiến nghị đối với Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan