[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Bê tông Nhật Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Bê tông Nhật Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan chung về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3. Phân loại vốn lưu động của doanh nghiệp
1.1.4. Nhu cầu vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.5. Kết cấu vốn lưu động
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.3. Thông tin sử dụng trong phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.4. Phương pháp đo lường hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.3.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG NHẬT MINH
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Bê tông Nhật Minh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Bê tông Nhật Minh
2.1.2. Bộ máy tổ chức của công ty
2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Bê tông Nhật Minh giai đoạn 2011 – 2013
2.2.1. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận của Công ty Cổ phần Bê tông Nhật Minh giai đoạn 2011 – 2013
2.2.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty Cổ phần Bê tông Nhật Minh giai đoạn 2011 – 2013
2.2.3. Các chỉ tiêu tài chính tổng hợp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bê tông Nhật Minh
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Bê tông Nhật Minh
2.3.1. Phân tích thực trạng kết cấu vốn lưu động
2.3.2. Các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Bê tông Nhật Minh
2.4. Đánh giá chung về tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Bê tông Nhật Minh
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG NHẬT MINH
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Bê tông Nhật Minh
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Bê tông Nhật Minh
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên
3.2.2. Xác định mức dự trữ tiền tối ưu
3.2.3. Tăng cường quản lý các khoản phải thu
3.2.4. Xây dựng mô hình quản lý hàng tồn kho
3.2.5. Đa dạng hóa nguồn vốn huy động
3.2.6. Tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan