[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Cơ điện Bách Khoa

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Cơ điện Bách Khoa
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3. Vai trò của vốn lưu động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.4. Phân loại vốn lưu động
1.1.4.1. Phân loại theo vai trò của vốn lưu động
1.1.4.2. Phân loại theo hình thái biểu hiện
1.1.4.3. Phân loại theo nguồn hình thành
1.1.5. Các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động
1.2. Các chính sách quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Chính sách quản lý vốn lưu động
1.2.1.1. Chính sách quản lý cấp tiến
1.2.1.2. Chính sách quản lý thận trọng
1.2.1.3. Chính sách quản lý dung hòa
1.2.2. Chính sách quản lý vốn bằng tiền
1.2.3. Chính sách quản lý hàng tồn kho
1.2.4. Chính sách quản lý khoản phải thu
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.2. Sự cần thiết sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá chung về tình hình tài chính của doanh nghiệp
1.3.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.3.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
1.4. Những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố chủ quan
1.4.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN BÁCH KHOA
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần cơ điện Bách Khoa
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.1.1. Thông tin chung về Công ty
2.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty
2.1.3. Đặc điểm, ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần cơ điện Bách Khoa
2.2. Khái quát về tình hình sản xuất kinh doanh chung của Công ty
2.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần cơ điện Bách Khoa giai đoạn 2012-2014
2.2.2. Tình hình về cơ cấu tài sản và nguồn vốn tại Công ty
2.2.2.1. Tình hình tài sản
2.2.2.2. Tình hình nguồn vốn
2.2.3. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của Công ty
2.2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.3. Thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Cơ điện Bách Khoa
2.3.1. Chính sách quản lý vốn lưu động
2.3.2. Thực trạng quản lý vốn lưu động tại Công ty Cổ phần cơ điện Bách Khoa
2.3.2.1. Cơ cấu vốn lưu động tại Công ty Cổ phần cơ điện Bách Khoa
2.3.2.2. Thực trạng quản lý vốn bằng tiền
2.3.2.3. Thực trạng các khoản phải thu ngắn hạn
2.3.2.4. Thực trạng quản lý hàng tồn kho
2.3.2.5. Tình hình nợ phải trả
2.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty qua các chỉ tiêu tài chính
2.3.3.1. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động
2.3.3.2. Mức tiết kiệm vốn lưu động
2.3.3.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ của từng bộ phận cấu thành VLĐ của Công ty
2.4. Đánh giá chung hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần cơ điện Bách Khoa giai đoạn 2012-2014
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Những vấn đề còn tồn tại
2.4.3. Nguyên nhân của tồn tại
2.4.3.1. Nguyên nhân chủ quan
2.4.3.2. Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN BÁCH KHOA
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần cơ điên Bách Khoa
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong Công ty Cổ phần Cơ điện Bách Khoa
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động trong Công ty
3.2.2. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.3. Quản lý các khoản phải thu
3.2.4. Quản lý hàng tồn kho
3.2.5. Một số biện pháp khác
3.2.6. Kiến nghị đối với Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan