[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn lưu động trong doanh nghiệp.
1.2. Nội dung quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp.
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp.
1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VĨNH HƯNG
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng.
2.2. Thực tr ng ho t động sản uất inh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng.
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty CP Vĩnh Hưng trong giai đoạn 2012 - 2014.
2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng.
2.5. Đánh giá chung về tình hình quản lý vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VĨNH HƯNG
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng.
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN CHUNG
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan