[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Toàn Cầu

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Toàn Cầu
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm vốn lưu động
1.1.3. Phân loại vốn lưu động:
1.1.4. Vai trò của vốn lưu động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.5. Kết cấu vốn lưu động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.6. Xác định nhu cầu vốn lưu động
1.2. Nội dung quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Chính sách quản lý vốn lưu động
1.2.2. Quản lý vốn bằng tiền
1.2.3. Quản lý các khoản phải thu
1.2.4. Quản lý hàng tồn kho
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá tổng hợp hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá tổng hợp hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành vốn lao động
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ TOÀN CẦU
2.1. Tổng quan về công ty Cổ phần xây lắp dầu khí toàn cầu
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty Cổ phần xây lắp dầu khí toàn cầu
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần xây lắp dầu khí toàn cầu
2.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh
2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần xây lắp dầu khí toàn Thang Long University Library cầu trong giai đoạn 2011-2013
2.2.1. Tình hình tài sản – nguồn vốn của công ty trong giai đoạn 2011-2013 thông qua bảng cân đối kế toán
2.2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây lắp dầu khí toàn cầu
2.3. Thực trạng sử dụng vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần xây lắp dầu khí toàn cầu
2.3.1. Chính sách quản lý vốn lưu động
2.3.2. Cơ cấu vốn lưu động
2.4. Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ
2.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
2.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
2.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành vốn.lưu động
2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty
2.6. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí toàn cầu
2.6.1. Kết quả đạt được
2.6.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ TOÀN CẦU
3.1. Phương hướng phát triển trong thời gian tới của công ty cổ phần xây lắp dầu khí toàn cầu
3.1.1. Môi trường kinh doanh
3.1.2. Mục tiêu
3.1.3. Định hướng:
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí toàn cầu
3.2.1. Quản lý tiền mặt
3.2.2. Quản lý các khoản phải thu khách hàng
3.2.3. Chú trọng công tác nghiên cứu và mở rộng thị trường, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả đầu tư
3.2.4. Quản lý vốn trong thanh toán
3.2.5. Quản lý chi phí phát sinh và thiệt hại trong sản xuất
3.2.6. Hoàn thiện công tác giao khoán
3.2.7. Thường xuyên đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ
3.2.8. Giải pháp lien quan đến quá trình sản xuất (thi công các công trình)
3.2.9. Một số biện pháp khác
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan