[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Khái quát chung về vốn lưu động
1.1.1 Khái niệm về vốn lưu động
1.1.2 Đặc điểm vốn lưu động
1.1.3 Phân loại vốn lưu động
1.1.3.1 Phân loại theo vai trò của từng loại vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh
1.1.3.2 Phân loại theo hình thái biểu hiện
1.1.3.3 Phân loại theo kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động
1.1.3.4 Phân loại theo nguồn hình thành
1.1.4 Vai trò của vốn lưu động
1.2 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2.1 Căn cứ vào mục đích kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.2.2 Căn cứ vào vai trò quan trọng của vốn lưu động đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
1.2.2.3 Căn cứ vào ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
1.2.2.4 Căn cứ vào thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.3.1 Nhóm chỉ tiêu đánh giá tốc độ luân chuyển vốn lưu động
1.2.3.2 Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán của vốn lưu động
1.2.3.3 Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời từ vốn lưu động
1.2.3.4 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động tron doanh nghiệp
1.2.4.1 Các nhân tố có thể kiểm soát
1.2.4.2 Các nhân tố không thể kiểm soát
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
2.1 Khái quát chung về Công ty cổ phần xây lắp và thương mại Hà Nội
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xây lắp và thương mại Hà Nội
2.1.2 Một số đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xây lắp và thương mại Hà Nội
2.1.2.1 Cơ cấu bộ máy tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.2.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh
2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần xây lắp và thương mại Hà Nội
2.2.1 Kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần xây lắp và thương mại Hà Nội trong các năm 2011, 2012, 2013
2.2.2 Cơ cấu và nguồn hình thành vốn lưu động của Công ty cổ phần xây lắp và thương mại Hà Nội
2.2.3 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần xây lắp và thương mại Hà Nội
2.2.3.1 Nhóm chỉ tiêu đánh giá tốc độ luân chuyển của vốn lưu động
2.2.3.2 Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán của vốn lưu động
2.2.3.3 Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời từ vốn lưu động
2.2.3.4 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
2.3 Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty cổ phần xây lắp và thương mại Hà Nội
2.3.1 Những thành quả đạt được
2.3.2 Những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân
2.3.2.1 Những vấn đề còn tồn tại
2.3.2.2 Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
3.1 Phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới
3.2 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần xây lắp và thương mại Hà Nội
3.2.1 Cải thiện công tác quản lý tiền mặt và các khoản tương đương tiền
3.2.2 Kiểm soát chặt chẽ các khoản phải thu
3.2.2.1 Kiểm soát chặt chẽ quy trình ra quyết định cấp tín dụng
3.2.2.2 Kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý và theo dõi các khoản phải thu
3.2.3 Quản lý hàng tồn kho
3.2.4 Chú trọng đầu tư vào vốn chủ sở hữu
3.2.5 Một số biện pháp khác
3.2.6 Kiến nghị với nhà nước
KẾT LUẬN CHUNG
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan