[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH công nghệ tin học và trắc địa bản đồ Sông Châu

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH công nghệ tin học và trắc địa bản đồ Sông Châu
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.2 Vai trò của vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.3 Phân loại vốn lưu động
1.1.4 Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động
1.1.5 Xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp
1.2 Nội dung quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1 Chính sách quản lý vốn lưu động
1.2.2 Quản lý vốn bằng tiền
1.2.3 Quản lí các khoản phải thu
1.2.4 Quản lí hàng tồn kho
1.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2 Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty
1.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
1.3.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.4.1 Nhân tố khách quan
1.4.2 Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH CNTH VÀ TĐBĐ SÔNG CHÂU
2.1 Tổng quan về công ty TNHH CNTT và TĐBĐ Sông Châu
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ kinh doanh của công ty
2.2 Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH CNTH và TĐBĐ Sông Châu
2.2.1 Tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.3 Một số chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
2.3 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH CNTH và TĐBĐ Sông Châu
2.3.1 Chính sách quản lý vốn lưu động
2.3.2 Vốn lưu động ròng
2.3.3 Kết cấu vốn lưu động tại công ty
2.3.4 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.3.5 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng từng bộ phận cấu thành vốn lưu động của Công ty
2.3.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty
2.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty TNHH CNTH và TĐBĐ Sông Châu
2.4.1 Thành tựu
2.4.2 Hạn chế
2.4.3 Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH CNTH VÀ TĐBĐ SÔNG CHÂU
3.1 Định hướng phát triển
3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty
3.2.1 Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2 Quản lý tiền
3.2.3 Quản lý phải thu khách hàng
3.2.4 Quản lý hàng tồn kho
3.2.5 Quản lý chi phí
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan