[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Kỹ thuật Tin học Hải Anh

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Kỹ thuật Tin học Hải Anh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan lý thuyết về vốn lưu động
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của vốn lưu động
1.1.1.1. Khái niệm về vốn lưu động
1.1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động:
1.1.2. Phân loại VLĐ
1.1.2.1. Căn cứ vào vai trò của VLĐ
1.1.2.2. Phân loại theo hình thái biểu hiện.
1.1.2.3. Căn cứ vào nguồn hình thành nên VLĐ chia làm hai loại:
1.1.2.4. Căn cứ vào khả năng chuyển hóa thành tiền
1.1.3. Vai trò của VLĐ với doanh nghiệp.
1.2. Hiệu quả sử dụng VLĐ doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng VLĐ
1.2.2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ trong doanh nghiệp
1.2.2.1. Đối với doanh nghiệp
1.2.2.2. Đối với nhà nước
1.2.2.3. Đối với người lao động
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ trong doanh nghiệp
1.2.3.1. Nhóm chỉ tiêu tổng hợp, đánh giá hiệu suất sử dụng VLĐ
1.2.3.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.2.3.3. Nhóm chỉ tiêu về tốc độ luân chuyển HTK
1.2.3.4. Nhóm chỉ tiêu về tốc độ luân chuyển khoản phải thu
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng VLĐ trong doanh nghiệp
1.2.4.1. Nhân tố chủ quan
1.2.4.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT TIN HỌC HẢI ANH
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Tin học Hải Anh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.1.1. Giới thiệu chung
2.1.1.2. Quá trình hình thành phát triển
2.1.2. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Tin học Hải Anh.
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Tin học Hải Anh.
2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức hoạt động kinh doanh:
2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận:
2.2. Tình hình tài chính của Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Tin Học Hải Anh
2.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Tin Học Hải Anh giai đoạn 2011-2013
2.2.1.1. Doanh thu kinh doanh:
2.2.1.2. Chi phí kinh doanh
2.2.1.3. Lợi nhuận kinh doanh:
2.2.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Tin học Hải Anh giai đoạn 2011-2013
2.2.2.1. Tình hình tài sản
2.2.2.2. Tình hình nguồn vốn
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Tin học Hải Anh
2.3.1. .Thực trạng cơ cấu VLĐ tại Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Tin học Hải Anh từ năm 2011-2013
2.3.1.1. Cơ cấu vốn bằng tiền
2.3.1.2. Cơ cấu các khoản phải thu
2.3.1.3. Cơ cấu vốn HTK
2.3.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Tin học Hải Anh từ năm 2011-2013.
2.3.2.1. Nhóm các chỉ tiêu tổng hợp
2.3.2.2. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.3.2.3. Chỉ tiêu về quản lý HTK
2.3.2.4. Chỉ tiêu quản lý PTKH
2.4. Đánh giá thực trạng nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT TIN HỌC HẢI ANH
3.1. Định hướng phát triển của Công ty trong 5 năm tiếp theo.
3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Tin học Hải Anh.
3.2.1. Giải pháp chung
3.2.1.1. Xác định nhu cầu VLĐ cần thiết
3.2.1.2. Lựa chọn đúng nguồn tài trợ VLĐ
3.2.1.3. Đào tạo bộ bồi dưỡng cán bộ, hoàn thiện bộ máy nhằm nâng cao hơn nữa năng lực quản lý
3.2.2. Giải pháp cụ thể
3.2.2.1. Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính
3.2.2.2. Tăng cường quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2.3. Tăng cường quản lý HTK
3.2.2.4. Tăng cường quản lý khoản phải thu
3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Tin học Hải Anh.
3.3.1. Thiết lập môi trường pháp lý ổn định và thông thoáng
3.3.2. Thực hiện ưu đãi trong cơ chế, chính sách về tài chính
3.3.3. Tạo ra một môi trường kinh tế, xà hội ổn định đảm bảo cho việc huy động vốn có hiệu quả
3.3.4. Tạo điều kiện tiếp cận với nguồn vốn từ ngân hàng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan