[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Mỹ nghệ Hoàng Gia

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Mỹ nghệ Hoàng Gia
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn lưu động của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động.
1.1.3. Phân loại vốn lưu động
1.1.4. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng tới kết cấu vốn lưu động
1.1.5. Vai trò của vốn lưu động
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Quan niệm về hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
1.2.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.1. Các nhân tố không thể kiểm soát.
1.3.2. Các nhân tố có thể kiểm soát.
1.4. Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.4.1. Kinh nghiệm trong quản trị tiền mặt tại doanh nghiệp.
1.4.2. Kinh nghiệm trong quản lý và sử dụng hàng tồn kho.
1.4.3. Kinh nghiệm quản các khoản phải thu.
KẾT LUẬN CHƯƠNG I
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TÀI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỸ NGHỆ HOÀNG GIA
2.1. Tổng quan về công ty Trách nhiệm hữu hạn mỹ nghệ Hoàng Gia.
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty.
2.1.3. Cơ cấu, bộ máy tổ chức của công ty.
2.1.4. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh (HĐKD) của công ty.
2.1.5. Cơ cấu vốn và nguồn hình thành vốn kinh doanh.
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Nghệ Hoàng Gia
2.2.1. Nguồn tài trợ vốn lưu động của công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Nghệ Hoàng Gia
2.2.2. Tình hình sử dụng và quản lý vốn lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Nghệ Hoàng Gia
2.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Nghệ Hoàng Gia
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ nghệ Hoàng Gia.
2.3.1. Những mặt tích cực
2.3.2. Những mặt hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế trên
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỸ NGHỆ HOÀNG GIA
3.1. Mục tiêu và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới
3.1.1. Mục tiêu của công ty trong thời gian tới 2014-2020.
3.1.2. Định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 2015-2020
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Nghệ Hoàng Gia .
3.2.1. Giải pháp chung cho công ty.
3.2.2. Các giải pháp cụ thể
3.3. Một số kiến nghị với công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Nghệ Hoàng Gia
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan