[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Quốc tế Việt Thái

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Quốc tế Việt Thái
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ
CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỀU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn lưu động
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3. Phân loại vốn lưu động
1.1.4. Vai trò của vốn lưu động
1.1.5. Quản lý và bảo toàn vốn lưu động
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Các khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố không thể kiểm soát được
1.3.2. Các nhân tố có kiểm soát được
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUỐC TẾ VIỆT THÁI
2.1. Một số nét khái quát về công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Việt Thái
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Việt Thái
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty
2.1.3. Mô hình bộ máy tổ chức của công ty Trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Việt Thái
2.1.4. Hoạt động kinh doanh của công ty Trách nhiệm hữu hạn quốc tế Việt Thái giai đoạn 2011 - 2013
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Việt Thái
2.2.1. Cơ cấu vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động của công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Việt Thái
2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Việt Thái
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Việt Thái
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Nhược điểm
2.3.3 Nguyên nhân của dẫn đến những tồn tại trong hoạt động sử dụng vốn lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thái
CHƯƠNG III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUỐC TẾ VIỆT THÁI
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới tại công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Việt Thái
3.2. Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại
3.2.1. Dự đoán nhu cầu vốn lưu động để tăng hiệu quả sử dụng vốn đồng thời tránh lãng phí vốn
3.2.2. Rút ngắn thời gian thu nợ bằng cách điều chỉnh chiết khấu thanh toán
3.2.3. Giảm lượng hàng tồn kho bằng cách đẩy nhanh khâu tiêu thụ bằng các chiến lược Marketing và bán hàng
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan