[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Sản xuất một thành viên Minh Đức

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Sản xuất một thành viên Minh Đức
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY
1.1. Các khái niệm liên quan đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty
1.1.1. Khái niệm về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.1.2. Đặc điểm của nguồn vốn lưu động tại công ty sản xuất
1.1.3. Phân loại các vốn lưu động trong công ty
1.1.3.1. Phân loại theo hình thái biểu hiện:
1.1.3.2. Phân loại vốn theo vai trò của vốn lưu động trong quá trình SXKD
1.1.4. Vai trò và tầm quan trong của việc nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ
1.1.5. Xác định nhu cầu sử dụng vốn lưu động tại công ty
1.2. Nội dung quản lý các khoản mục vốn lưu động tại công ty
1.2.1. Chính sách quản lý vốn lưu động
1.2.2. Quản lí vốn bằng tiền
1.2.2.1. Theo dõi hoạt động thu - chi tiền mặt
1.2.2.2. Mô hình Baumol
1.2.2.3. Mô hình Miller Orr
1.2.3. Quản lí các khoản phải thu
1.2.3.1. Các chính sách bán hàng
1.2.3.2. Mô hình cấp tín dụng cơ bản
1.2.3.3. Cấp tín dụng và không cấp tín dụng
1.2.3.4. Cấp tín dụng sử dụng thông tin rủi ro tín dụng
1.2.4. Quản lí hàng tốn kho
1.2.4.1. Sự cần thiết phải quản lý hàng tồn kho
1.2.4.2. Nội dung quản lý hàng tồn kho
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH sản xuất một thành viên Minh Đức
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
1.3.3.1. Khả năng thanh toán
1.3.3.2. Khả năng sinh lời
1.3.3.3. Khả năng quản lý tài sản
1.3.3.4. Khả năng quản lý nợ
1.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.4.1. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động
1.3.4.2. Mức tiết kiệm vốn lưu động
1.3.4.3. Hệ số đảm nhiệm của vốn lưu động
1.3.4.4. Sức sinh lời của vốn lưu động
1.3.4.5. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành VLĐ
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty
1.4.1. Nhân tố chủ quan
1.4.1.1. Trình độ sử dụng vốn lưu động của người quản lý
1.4.1.2. Trình độ kĩ thuật của người lao động.
1.4.2. Nhân tố khách quan
1.4.2.1. Môi trường kinh tế bên ngoài.
1.4.2.2. Môi trường kinh tế bên trong
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MỘT THÀNH VIÊN MINH ĐỨC
2.1. Tổng quan về việc sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH sản xuất một thành viên Minh Đức
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
2.1.3. Đặc điểm sản xuất và ngành nghề kinh doanh của công ty
2.1.4. Tình hình lao động tại công ty
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH sản xuất một thành viên Minh Đức
2.2.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn giai đoạn 2011 – 2013
2.2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011-2013.
2.2.3. Một số chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
2.2.3.1. Khả năng thanh toán
2.2.3.2. Khả năng sinh lời
2.2.3.3. Khả năng quản lý tổng tài sản
2.2.3.4. Khả năng quản lý nợ
2.3. Thực trạng quản lý vốn lưu động tại công ty TNHH sản xuất một thành viên Minh Đức.
2.3.1. Chính sách quản lý vốn lưu động.
2.3.2. Cơ cấu vốn lưu động
2.3.2.1. Cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.3.2.2. Cơ cấu nợ ngắn hạn.
2.3.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH sản xuất một thành viên Minh Đức
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân
2.4.2.1. Hạn chế
2.4.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MỘT THÀNH VIÊN MINH ĐỨC
3.1. Định hướng phát triển của công ty
3.1.1. Nhận xét về môi trường kinh doanh của Công ty
3.1.2. Thuận lợi và khó khăn của công ty
3.1.3. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH sản xuất một thành viên Minh Đức
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2. Quản lý tiền mặt
3.2.3. Quản lý các khoản phải thu
3.2.4. Quản trị hàng tồn kho
3.2.5. Các biện pháp khác
3.2.5.1. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng cường đổi mới
3.2.5.2. Phát triển nguồn nhân lực
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan