[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Vận tải Hà Khánh

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Vận tải Hà Khánh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn lưu động của doanh nghiệp
1.1.1. Vốn lưu động của doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm về vốn lưu động của doanh nghiệp
1.1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.2. Phân loại vốn lưu động
1.1.2.1. Căn cứ vào nguồn hình thành
1.1.2.2. Căn cứ theo vai trò của từng loại vốn trong quá trình sản xuất
1.1.2.3. Phân loại theo hình thái biểu hiện.
1.1.2.4. Phân loại theo quan hệ sở hữu về vốn.
1.1.3. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng.
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp.
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.3.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
1.2.3.2. Nhóm chỉ tiêu tổng quát
1.2.3.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh thành phần của vốn lưu động
1.2.4. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.4.1. Xác định chiến lược sử dụng vốn lưu động
1.2.4.2. Xác định nhu cầu vốn lưu động
1.2.4.3. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền mặt
1.2.4.4. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản phải thu
1.2.4.5. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hàng tồn kho
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.1. Nhóm các nhân tố chủ quan
1.3.1.1. Con người
1.3.1.2. Việc xây dựng chiến lược và phương án kinh doanh
1.3.1.3. Mối quan hệ của doanh nghiệp
1.3.1.4. Năng lực quản lý vốn lưu động
1.3.2. Nhóm các nhân tố khách quan
1.3.2.1. Các chính sách vĩ mô
1.3.2.2. Lạm phát
1.3.2.3. Sự tiến bộ của khoa học công nghệ
1.3.2.4. Nhu cầu tiêu dùng
1.3.2.5. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp và xu hướng phát triển của ngành
1.3.2.6. Các rủi ro bất khả kháng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀ KHÁNH
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH vận tải Hà Khánh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH vận tải Hà Khánh
2.1.2. Khái quát về ngành nghề sản uất kinh doanh của công ty TNHH vận tải Hà Khánh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH vận tải Hà Khánh
2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH vận tải Hà Khánh giai đoạn 2011-2013
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH vận tải Hà Khánh giai đoạn 2011 - 2013
2.2.1. Tình hình vốn lưu động và cơ cấu vốn lưu động của công ty TNHH vận tải Hà Khánh giai đoạn 2011 – 2013
2.2.1.1. Vốn bằng tiền mặt
2.2.1.2. Vốn đầu tư tài chính ngắn hạn
2.2.1.3. Vốn thanh toán
2.2.1.4. Vốn lưu động khác
2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty TNHH vận tải Hà Khánh giai đoạn 2011-2013
2.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu tổng quát
2.2.2.3. Nhóm chỉ tiêu về thành phần vốn lưu động
2.3. Đánh giá chung về công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động của công ty TNHH vận tải Hà Khánh
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀ KHÁNH
3.1. Định hướng phát triển tại Công ty TNHH vận tải Hà Khánh
3.1.1. Định hướng phát triển chung của ngành giao thông vận tải
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty TNHH vận tải Hà Khánh
3.1.2.1. Về sản phẩm dịch vụ
3.1.2.2. Về nhân lực
3.1.2.3. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh
3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH vận tải Hà Khánh
3.2.1. Xây dựng kế hoach huy động và sử dụng vốn lưu động của công ty
3.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vật tư hàng hóa
3.2.3. Nâng cao hiệu quả quản lý vốn tiền mặt
3.2.4. Nâng cao hiệu quả quản lý các khoản phải thu đối với khách hàng doanh nghiệp
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan