[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Việt Thắng

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Việt Thắng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn lưu động
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động
1.1.2. Đặc điểm vốn lưu động
1.1.3. Phân loại vốn lưu động
1.1.4. Vai trò của vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.5. Nguyên tắc và phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động.
1.1.6. Chính sách quản lý vốn lưu động
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết việc nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ trong doanh nghiệp
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ trong doanh nghiệp
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng VLĐ trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT THẮNG
2.1. Tổng quan về Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
2.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
2.1.4. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
2.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
2.1.6. Tình hình Tài sản –Nguồn vốn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng .. 36
2.1.7. Cơ cấu vốn lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
2.1.8. Nhu cầu vốn lưu động
2.1.9. Chính sách quản lý vốn lưu động
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
2.2.1. Các chỉ tiêu tài chính đánh giá tổng hợp hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng…..
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT THẮNG
3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
3.1.1. Nhận xét về môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2. Tìm kiếm và lựa chọn các nguồn tài trợ cho vốn lưu động
3.2.3. Quản lý các khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng
3.2.4. Quản lý hàng tồn kho, giảm thiểu chi phí lưu kho
3.2.5. Quản lý tốt chi phí giá vốn hàng bán và chi phí hoạt động
3.2.6. Giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan