[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Dây và Cáp điện Ngọc Khánh

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Dây và Cáp điện Ngọc Khánh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về vốn trong doanh nghiệp
1.1.1 Định nghĩa về vốn trong doanh nghiệp
1.1.2 Phân loại vốn trong doanh nghiệp
1.1.3 Đặc trưng & vai trò của vốn trong doanh nghiệp
1.2 Quản lý vốn trong doanh nghiệp
1.2.1 Quản lý vốn cố định
1.2.2 Quản lý vốn lưu động
1.3 Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn
1.3.3 Các phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.3.4 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN NGỌC KHÁNH
2.1 Khái quát về công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc Khánh
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc Khánh
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc Khánh
2.1.3 Ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc Khánh
2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH dây và cáp diện Ngọc Khánh từ năm 2012 đến 2014
2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc Khánh
2.2.1 Đánh giá cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc Khánh
2.2.2 Đánh giá cơ cấu vốn lưu động của công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc Khánh
2.2.3 Đánh giá cơ cấu vốn cố định của công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc Khánh
2.2.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc Khánh
2.2.5 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc Khánh
2.2.6 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc Khánh
2.3 Những hạn chế trong quản lý và sử dụng vốn tại công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc Khánh
2.3.1 Các hạn chế liên quan đến quản lý vốn lưu động.
2.3.2 Các hạn chế liên quan đến quản lý vốn cố định.
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH dây và cáp điện NgỌC Khánh
3.1 Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của công ty đến năm 2020
3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc Khánh
3.2.1 Các giải pháp quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.2 Giải pháp quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan