[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Dược phẩm và Dịch vụ Y tế Phương Đông

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Dược phẩm và Dịch vụ Y tế Phương Đông
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Các vấn đề cơ bản về vốn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về vốn trong doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm của vốn trong doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp
1.1.4. Phân loại vốn trong doanh nghiệp
1.1.4.1. Phân loại vốn dựa theo nguồn hình thành
1.1.4.2. Phân loại vốn theo thời gian sử dụng vốn
1.2. Các vấn đề cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.3.1. Các phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng nguồn vốn
1.2.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.3.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.4.1. Các nhân tố khách quan
1.2.4.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ DỊCH VỤ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
2.1. Khái quát về Công ty TNHH Dược phẩm và dịch vụ y tế Phương Đông
2.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển của Công ty TNHH Dược phẩm và dịch vụ y tế Phương Đông
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Dược phẩm và dịch vụ y tế Phương Đông
2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức
2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.3. Khái quát ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Dược phẩm và dịch vụ y tế Phương Đông
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Dược phẩm và dịch vụ y tế Phương Đông giai đoạn năm 2011 – 2013
2.1.4.1. Tình hình tài sản – nguồn vốn
2.1.4.2. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Dược phẩm và dịch vụ y tế Phương Đông giai đoạn năm 2011 – 2013
2.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại Công ty TNHH Dược phẩm và dịch vụ y tế Phương Đông
2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Dược phẩm và dịch vụ y tế Phương Đông
2.2.2.1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động, khả năng sinh lời
2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Dược phẩm và dịch vụ y tế Phương Đông
2.2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Dược phẩm và dịch vụ y tế Phương Đông
2.2.4.1. Kết quả đạt được
2.2.4.2. Hạn chế còn tồn tại
2.2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ DỊCH VỤ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
3.1. Khái quát môi trường hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Dược phẩm và dịch vụ y tế Phương Đông
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.1.3. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Dược phẩm và dịch vụ y tế Phương Đông
3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Dược phẩm và dịch vụ y tế Phương Đông
3.2.1. Các giải pháp quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.2.1.1. Tối ưu hóa việc sử dụng tài sản cố định
3.2.1.2. Tăng cường công tác quản lý nợ và công tác huy động vốn
3.2.2. Giải pháp quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.2.1. Hoàn thiện công tác quản lý hàng tồn kho
3.2.2.2. Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu
3.2.3. Một số giải pháp khác
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với Bộ Y tế
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan