[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dich vụ Thành Đạt

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dich vụ Thành Đạt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan chung về vốn của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn
1.1.2. Đặc điểm cơ bản của vốn
1.2. Phân loại vốn trong doanh nghiệp
1.2.1.1. Phân loại vốn theo nguồn hình thành
1.2.1.2. Phân loại vốn theo tính chất luân chuyển
1.2.1.3. Phân loại vốn theo thời gian sử dụng
1.2.2. Vai trò của vốn trong doanh nghiệp
1.3. Tổng quan chung về hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
1.3.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.3.3. Một số chỉ tiêu khác
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố kiểm soát được
1.4.2. Nhân tố không kiểm soát được
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNGHIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THÀNH ĐẠT
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Thành Đạt
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển củaCông ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Thành Đạt
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Thành Đạt
2.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Thành Đạt
2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Thành Đạt giai đoạn 2011 – 2013
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Thành Đạt giai đoạn 2011 – 2013
2.2.1. Thực trạng sử dụng vốn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Thành Đạt giai đoạn 2011 – 2013
2.2.1.1. Cơ cấu nguồn vốn
2.2.1.2. Chính sách tài trợ vốn của công ty
2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Thành Đạt giai đoạn 2011 – 2013
2.2.2.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.2.2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn qua một số chỉ tiêu khác
2.2.3. Ứng dụng phương pháp phân tích Dupont
2.2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động thông qua mô hình Dupont
2.2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định thông qua mô hình Dupont
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Thành Đạt giai đoạn 2011 – 2013
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THÀNH ĐẠT
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Thành Đạt
3.2. Định hướng về công tác sử dụng vốn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Thành Đạt
3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Thành Đạt
3.3.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.3.1.1. Đầu tư tài sản cố định và huy động nguồn tài trợ
3.3.1.2. Cải tiến phương pháp khấu hao tài sản cố định
3.3.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.3.2.2. Quản lý các khoản phải thu khách hàng
3.3.2.3. Quản lý tiền mặt
3.3.2.4. Quản lý hàng tồn kho
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan