[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử vốn của Công ty TNHH Đức Trọng

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử vốn của Công ty TNHH Đức Trọng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của vốn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về vốn
1.1.2. Đặc điểm của vốn
1.1.3. Vai trò của vốn
1.2. Phân loại của vốn
1.2.1. Phân loại vốn theo nguồn hình thành
1.2.2. Phân loại vốn theo hình thức chu chuyển
1.2.3. Phân loại theo thời gian huy động và sử dụng
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Phân loại hiệu quả sử dụng vốn
1.3.3. Tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
1.3.4. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn
1.3.4.1. Nhân tố khách quan
1.3.4.2. Nhân tố chủ quan
1.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.4.1. Khái niệm phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.4.2. Mục tiêu, vai trò của phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.4.2.1. Mục tiêu của phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.4.2.2. Vai trò của phân tích hiệu quả sử dụng vốn.
1.4.3. Phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.4.3.1. Phương pháp so sánh
1.4.3.2. Phương pháp tỷ lệ
1.4.4. Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.4.4.1. Đánh giá biến động các thành phần của vốn
1.4.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn nói chung
1.4.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
1.4.4.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nợ phải trả
1.4.4.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
1.4.4.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC TRỌNG
2.1.1. Một số thông tin cơ bản
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Đức Trọng
2.1.3. Giới thiệu về ngành nghề hoạt động kinh doanh
2.2. Khái quát kết quả hoạt động SXKD của công ty TNHH Đức Trọng
2.2.1. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận của công ty TNHH Đức Trọng
2.2.1.1. Tình hình doanh thu
2.2.1.2. Tình hình chi phí
2.2.1.3. Lợi nhuận
2.2.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn của công ty TNHH Đức Trọng
2.2.2.1. Khái quát về cơ cấu tài sản của công ty TNHH Đức Trọng
2.2.2.2. Khái quát về cơ cấu nguồn vốn của Công ty TNHH ĐứcTtrọng
2.3. Thực trạng quản lý và sử dụng vốn tại công ty TNHH Đức Trọng
2.3.1. Thực trạng về quy mô, cơ cấu nguồn vốn tại Công ty TNHH Đức Trọng
2.3.1.1. Nợ phải trả
2.3.1.2. Nguồn vốn chủ sở hữu
2.3.2. Thực trạng quy mô, cơ cấu của tài sản tại công ty TNHH Đức Trọng
2.3.2.1. Tài sản ngắn hạn
2.3.2.2. Tài sản dài hạn
2.3.3. Các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả sử dụng tổng vốn Công ty TNHH Đức Trọng
2.3.4. Các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Đức Trọng
2.3.6. Các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của
2.3.7. Các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Đức Trọng
2.3.7.1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.3.7.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động, khả năng sinh lời
2.4. Đánh giá tổng quát về hiệu quả quản lý và sử dụng vốn của công ty TNHH Đức Trọng
2.4.1. Ưu, nhược điểm của việc sử dụng vốn chủ sở hữu
2.4.2. Ưu, nhược điểm của việc sử dụng nợ phải trả
2.4.3. Ưu, nhược điểm của việc sử dụng vốn cố định
2.4.4. Ưu, nhược điểm của việc sử dụng vốn lưu động
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY TNHH ĐỨC TRỌNG
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Đức Trọng trong thời gian tới
3.1.1. Mục tiêu định hướng phát triển chung
3.1.2. Kế hoạch về sử dụng vốn
3.2. Thuận lợi và khó khăn
3.2.1. Thuận lợi
3.2.2. Khó khăn
3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty
3.3.1. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VCSH
3.3.2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nợ phải trả
3.3.3. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.3.4. Giải pháp quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.3.4.1. Tăng cường quản lý tồn kho
3.3.4.2. Xây dựng và đổi mới chính sách quản lý khoản phải thu khách hàng
3.3.5. Nhóm giải pháp hỗ trợ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan