[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử vốn tại Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Sena


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử vốn tại Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Sena
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về vốn trong doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm của vốn trong doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của vốn trong doanh nghiệp
1.1.4. Phân loại vốn trong doanh nghiệp
1.2. Tổng quan về hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.3. Phân tích nguồn hình thành vốn trong doanh nghiệp
1.2.4. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trongdoanh nghiệp
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỰ ÁN SENA
2.1. Khái quát về Công ty cổ phần Quản lý dự án Sena
2.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển của Công ty
2.1.2. Khái quát ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Quản lý dự án Sena
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Quản lý dự án Sena giai đoạn năm 2012 - 2014
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Công ty cổ phần Quản lý dự án Sena giai đoạn năm 2012 - 2014
2.2.1. Phân tích quy mô, cơ cấu vốn
2.2.2. Phân tích nguồn hình thành vốn
2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
2.2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Quản lý dự án Sena
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỰ ÁN SENA
3.1. Định hướng phát triển của Công ty thời gian tới
3.2. Những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Quản lý dự án Sena
3.2.1. Các giải pháp chung
3.2.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.2.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả vốn lưu động
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan