[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao khả năng thanh toán tại Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Z179


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao khả năng thanh toán tại Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Z179
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Doanh nghiệp và các hoạt động của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp
1.1.2. Hoạt động cơ bản của doanh nghiệp
1.2. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm khả năng thanh toán của doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết của việc nâng cao khả năng thanh toán trong doanh nghiệp
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp
1.2.3.1. Phân tích khái quát khả năng thanh toán
1.2.3.2. Các chỉ tiêu đo lường khả năng thanh toán trong ngắn hạn
1.2.3.3. Các chỉ tiêu đo lường khả năng thanh toán trong dài hạn
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của doanh nghiệp
1.3.1. Nhóm nhân tố chủ quan
1.4.2. Nhóm nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ Z179
2.1. Khái quát về Công ty TNHH một thành viên Z179
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức
2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.2.3. Các hoạt động chủ yếu
2.1.3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Cơ khí Z179 giai đoạn 2012 – 2014
2.2. Thực trạng thanh toán của Công ty TNHH MTV Cơ khí Z179
2.2.1. Khái quát khả năng thanh toán của Công ty TNHH MTV Cơ khí Z179
2.2.2. Phân tích khả năng thanh toán trong ngắn hạn
2.2.3. Phân tích khả năng thanh toán trong dài hạn
2.3. Đánh giá thực trạng khả năng thanh toán của Công ty TNHH MTV Cơ khí Z179
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ Z179
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH MTV Cơ khí Z179
3.1.1. Cơ hội và thách thức đối với Công ty
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty
3.2. Giải pháp nâng cao khả năng thanh toán của Công ty TNHH MTV Cơ khí Z179
3.2.1. Giải pháp trực tiếp
3.2.1.1. Xác định cơ cấu vốn hợp lý
3.2.1.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.1.3. Quản trị tiền mặt
3.2.2. Giải pháp hỗ trợ
3.2.2.1. Quản trị các khoản phải thu
3.2.2.2. Tăng cường quản lý hàng tồn kho
3.2.2.3. Nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ
3.2.2.4. Giảm chi phí nguyên liệu và năng lượng trong sản xuất kinh doanh
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan