[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Sao Tháng Tám Việt Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Sao Tháng Tám Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về cạnh tranh
1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh
1.1.2. Vai trò của cạnh tranh
1.2. Tổng quan về năng lực cạnh tranh
1.2.1. Khái niệm về năng lực cạnh tranh
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
1.2.3. Các yếu tổ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
1.3. Bài học kinh nghiệm của một số doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SAO THÁNG TÁM VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Sao tháng tám Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Sao tháng tám Việt Nam
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Sao tháng tám Việt Nam
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Sao tháng tám Việt Nam từ năm 2012 – 2014
2.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Sao tháng tám Việt Nam
2.2.1. Các chỉ tiêu định tính đánh giá năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Sao tháng tám Việt Nam
2.2.2. Các chỉ tiêu định lượng đánh giá năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Sao tháng tám Việt Nam
2.3. Đánh giá năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Sao tháng tám Việt Nam
2.3.1. Những mặt đạt được
2.3.2. Những mặt hạn chế
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SAO THÁNG TÁM VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Sao tháng tám Việt Nam trong những năm tới
3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Sao tháng tám Việt Nam
3.1.2. Định hướng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Sao tháng tám Việt Nam
3.2. Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Sao tháng tám Việt Nam
3.2.1. Thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2.2. Sử dụng các cách thức để cắt giảm chi phí
3.2.3. Giải pháp nâng cao thị phần
3.3. Kiến nghị nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Sao tháng tám Việt Nam
3.2.1. Kiến nghị từ phía công ty
3.2.2. Kiến nghị từ phía nhà nước
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan