[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu thường của các Công ty Cổ phần ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu thường của các Công ty Cổ phần ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ GIÁ CỔ PHIẾU THƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU THƯỜNG
2.1. Tổng quan thị trường chứng khoán
2.1.1. Khái niệm thị trường chứng khoán
2.1.2. Chức năng của thị trường chứng khoán
2.1.3. Mục tiêu của thị trường chứng khoán
2.1.4. Nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán
2.1.5. Hàng hoá của thị trường chứng khoán
2.1.6. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán
2.2. Tổng quan về chứng khoán và cổ phiếu thường
2.2.1. Những vấn đề chung về chứng khoán
2.2.2. Những vấn đề chung về cổ phiếu thường
2.3. Những vấn đề chung về giá cổ phiếu thường
2.3.1. Mệnh giá cổ phiếu thường
2.3.2. Giá trị sổ sách cổ phiếu thường
2.3.3. Giá trị thực của cổ phiếu thường
2.3.4. Giá trị thị trường của cổ phiếu thường
2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thường
2.4.1. Các nhân tố nội sinh
2.4.1.1. Khả năng thanh toán ngắn hạn
2.4.1.2. Quy mô công ty
2.4.1.3. Tỷ lệ vốn Nhà nước
2.4.1.4. Khả năng sinh lời
2.4.1.5. Chính sách cổ tức
2.4.1.6. Tăng trưởng thị phần
2.4.2. Các nhân tố ngoại sinh
2.4.2.1. Lạm phát
2.4.2.2. Tăng trưởng GDP
2.5. Khung nghiên cứu
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Quy trình nghiên cứu
3.2. Phương pháp thu thập số liệu và xử lý số liệu
3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
3.2.2.1. Phương pháp thống kê mô tả
3.2.2.2. Phương pháp kiểm định đa cộng tuyến
3.2.2.3. Phương pháp kiểm định tự tương quan
3.2.2.4. Phương pháp hồi quy tuyến tính
3.3. Các biến nghiên cứu và đo lường các biến nghiên cứu
3.3.1. Mô hình nghiên cứu
3.3.2. Các biến và giả thuyết nghiên cứu
3.3.2.1. Biến phụ thuộc
3.3.2.2. Biến độc lập
CHƯƠNG 4. THỰC TRẠNG GIÁ CỔ PHIẾU THƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU THƯỜNG CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀNH DẦU KHÍ NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
4.1.Lịch sử ra đời thị trường chứng khoán Việt Nam
4.2. Đặc điểm của ngành Dầu khí Việt nam
4.2.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển ngành Dầu khí
4.2.2. Đặc trưng ngành Dầu khí
4.3. Thực trạng giá cổ phiếu thường của các công ty cổ phần ngành Dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
4.3.1. Thực trạng giá cổ phiếu giai đoạn năm 2010
4.3.2. Thực trạng giá cổ phiếu giai đoạn năm 2011
4.3.3. Thực trạng giá cổ phiếu giai đoạn năm 2012
4.3.4. Thực trạng giá cổ phiếu giai đoạn năm 2013
4.3.5. Thực trạng giá cổ phiếu giai đoạn năm 2014
4.4. Thực trạng các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu thường của các công ty cổ phần ngành Dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
4.4.1. Quy mô công ty (SIZE)
4.4.2. Chính sách cổ tức (DIVIDEND)
4.4.3. Khả năng sinh lời
4.4.3.1. Khả năng sinh lời trên tổng doanh thu
4.4.3.2. Khả năng sinh lời trên tổng tài sản(ROA)
4.4.3.3. Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)
4.4.4. Tăng trưởng thị phần (GROWTH)
4.4.5. Khả năng thanh toán ngắn hạn (CR và QR)
4.4.6. Sở hữu vốn nhà nước
4.4.7. Tăng trưởng GDP
4.4.8. Tỷ lệ lạm phát
CHƯƠNG 5. NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
5.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu
5.2. Kết quả kiểm tra dữ liệu
5.2.1. Kiểm định đa cộng tuyến
5.2.2. Kiểm định tự tương quan
5.3. Phân tích hệ số tương quan Pearson
5.4. Phân tích hồi quy tuyến tính
5.4.1. Đánh giá độ phụ hợp của mô hình (R2)
5.4.2. Kiểm định độ phù hợp của mô hình
5.4.3. Kiểm định các nhân tố tác động
5.5. Điều chỉnh mô hình
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
6.1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu
6.2. Một số hạn chế của đề tài nghiên cứu
6.3. Một số kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan