[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Chi nhánh Đông Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Chi nhánh Đông Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN DỀ CƠ BAN VỀ PHAT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về thanh toán không dùng tiền mặt
1.1.1. Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt
1.1.2. Đặc điểm thanh toán không dùng tiền mặt
1.1.3. Nguyên tắc thanh toán không dùng tiền mặt
1.1.4. Các thành phần tham gia thanh toán không dùng tiền mặt.
1.1.5. Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt
1.1.6. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
1.1.7. Những rủi ro phát sinh trong thanh toán không dùng tiền mặt
1.2. Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
1.2.2. Sự cần thiết phải phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
1.3.1. Nhân tố kiểm soát được
1.3.2. Nhân tố không kiểm soát được
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHAT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHANH ĐÔNG HÀ NỘI
2.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương – Chi nhánh Đông Hà Nội.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương, chi nhánh Đông Hà Nội
2.1.3. Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương – Chi nhánh Đông Hà Nội
2.1.4. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban
2.1.5. Kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương chi nhánh Đông Hà Nội
2.2. Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương – chi nhánh Đông Hà Nội
2.2.1. Các quy định về thanh toán không dùng tiền mặt của ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương – chi nhánh Đông Hà Nội
2.2.2. Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương – chi nhánh Đông Hà Nội.
2.2.3. Kết quả thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng công thương – chi nhánh Đông Hà Nội
2.3. Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương – chi nhánh Đông Hà Nội
2.3.1. Chỉ tiêu định tính
2.3.2. Chỉ tiêu định lượng
2.4. Đánh giá thực trạng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của ngân hàng công thương- phòng giao dịch Yên Viên
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương – Chi nhánh Đông Hà Nội
3.1.1. Về chiến lược kinh doanh
3.1.2. Về công tác huy động vốn
3.1.3. Về hoạt động tín dụng
3.1.4. Về công tác khách hàng
3.1.5. Về chất lượng nguồn nhân lực
3.1.6. Về tuyên truyền quảng bá
3.1.8. Phát triển thương hiệu
3.2. Định hướng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương – chi nhánh Đông Hà Nội
3.3. Giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương – chi nhánh Đông Hà Nội
3.3.1. Giải pháp cụ thể đối với từng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt
3.3.2. Giải pháp về phát triển công nghệ
3.3.3. Xây dựng chiến lược khách hàng
3.3.4. Giải pháp phát triển nguồn lực
3.3.5. Giải pháp đối với nhưng nơi thu thêm phụ phí sử dụng máy POS
3.3.6. Phát triển maketing ngân hàng
3.4. Một số kiến nghị
3.4.1. Kiến nghị với chính phủ
3.4.2. Kiến nghị đối với ngân hàng Nhà nước
3.4.3. Kiến nghị đối với ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan