[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển kinh doanh ngoại hối phát sinh tại hội sở chính Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển kinh doanh ngoại hối phát sinh tại hội sở chính Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH DOANH NGOẠI HỐI PHÁI SINH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Khái quát về kinh doanh ngoại hối phái sinh của ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm kinh doanh ngoại hối của ngân hàng thương mại
1.1.2 Khái niệm kinh doanh ngoại hối phái sinh của ngân hàng thương mại
1.1.3 Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối phái sinh
1.1.3.1. Hợp đồng ngoại hối kỳ hạn
1.1.3.2 Hợp đồng tiền tệ tương lai
1.1.3.3 Hợp đồng hoán đổi ngoại hối
1.1.3.4 Hợp đồng quyền chọn tiền tệ
1.1.4 Đặc điểm cơ bản của nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối phái sinh
1.1.5 Vai trò của nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối phái sinh
1.2 Phát triển kinh doanh ngoại hối phái sinh của ngân hàng thương mại
1.2.1 Khái niệm
1.2.2 Chỉ tiêu đánh giá phát triển kinh doanh ngoại hối phái sinh của ngân hàng thương mại
1.2.2.1 Chỉ tiêu định tính
1.2.2.2 Chỉ tiêu định lượng
1.3 Các nhân tô ảnh hưởng tới phát triển kinh doanh ngoại hối phái sinh của các ngân hàng thương mại
1.3.1 Các nhân tố có thể kiểm soát được
1.3.1.1 Nhân tố con người
1.3.1.2 Nhân tố về công nghệ
1.3.3 Nhân tố không thể kiểm soát được
1.3.3.2 Nhân tố thị trường
1.3.3.3 Nhân tố môi trường pháp lý
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT SỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI PHÁI SINH TẠI HỘI SỞ CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
2.1 Khái quát hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam
2.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam
2.1.2 Sơ lược về cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam
2.1.3 Các hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam
2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh tại hội sở chính ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam
2.1.4.1 Hoạt động huy động vốn tại hội sở chính ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam
2.1.4.2 Hoạt động cho vay tại hội sở chính ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam
2.1.4.3 Các hoạt động kinh doanh khác
2.1.4.2 Kết quả hoạt động kinh doanh hội sở chính ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam
2.2 Thực trạng phát triển kinh doanh ngoại hối phái sinh tại hội sở chính ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam
2.2.1 Thực trạng kinh doanh ngoại hối phái sinh tại hội sở chính ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam
2.2.1.1 Nghiệp vụ kỳ hạn
2.2.1.2 Nghiệp vụ hoán đổi
2.2.1.3 Nghiệp vụ quyền chọn
2.3 Thực trạng phát triển hoạt động kinh doanh ngoại hối phái sinh tại hội sở chính ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam
2.3.1 Chỉ tiêu định tính
2.3.2 Chỉ tiêu định lượng
2.3.3 Đánh giá phát triển kinh doanh ngoại hối phái sinh tại hội sở chính ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam
2.2.2 Hạn chế
2.2.3 Nguyên nhân
2.2.3.1 Các nhân tố có thể kiểm soát được
2.2.3.2 Các yếu tố không thể kiểm soát được
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI HỐI PHÁI SINH TẠI HỘI SỞ CHÍNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
3.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh ngoại hối phái sinh tại hội sở chính ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam
3.1.1 Định hướng nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối tại hội sở chính ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam
3.1.2 Cơ hội và thách thức trong hoạt động kinh doanh ngoại hối tại hội sở chính thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam
3.1.2.1 Cơ hội
3.1.2.2 Thách Thức
3.2 Các giải ngáp phát triển hoạt động kinh doanh ngoại hối phái sinh tại hội sở chính ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam
3.1.1 Hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại hội sở chính ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam
3.1.2 Giải pháp về mặt thông tin và công nghệ ngân hàng
3.1.3 Nâng cao trình độ cán bộ nhân viên
3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước
3.3.1 Tạo hành lang pháp lý thuận lợi
3.3.2 Tăng cường năng lực quản lý của Ngân hàng Nhà Nước
3.3.3 Phát triển thị trường công cụ phái sinh
LỜI KẾT
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan