[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển hoạt động Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đống Đa Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển hoạt động Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đống Đa Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về hoạt động ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm hoạt động ngân hàng bán lẻ
1.1.2. Đặc điểm hoạt động ngân hàng bán lẻ
1.1.3. Vai trò hoạt động ngân hàng bán lẻ
1.1.4. Một số sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ
1.2. Phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ
1.2.2. Sự cần thiết phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ
1.2.3. Tiêu chí đánh giá sự phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ
1.2.4. Các điều kiện phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ
1.3. Các nhân tố tác động đến phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại
1.3.1. Nhân tố khách quan
1.3.2. Nhân tố chủ quan
1.4. Kinh nghiệm phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ của một số ngân hàng thương mại trên thế giới và bài học cho các ngân hàng thương mại Việt Nam
1.4.1. Kinh nghiệm phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ của một số ngân hàng thương mại trên thế giới
1.4.2. Bài học kinh nghiệm phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ cho các ngân hàng thương mại Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI
2.1. Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa
2.1.3. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh
2.2. Thực trạng phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa
2.2.1. Môi trường kinh doanh và hoạt động ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa
2.2.1.1. Môi trường kinh doanh
2.2.1.2. Hoạt động ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa
2.2.2. Phân tích tình hình hoạt động ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa
2.2.2.1. Huy động vốn từ khách hàng bán lẻ
2.2.2.2. Một số sản phẩm cho vay đối với khách hàng bán lẻ
2.2.2.3. Các dịch vụ khác
2.2.2.4. Kết quả hoạt động bán lẻ tại chi nhánh
2.3. Đánh giá chung về hoạt động bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Những hạn chế
2.3.2.2. Những nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI
3.1. Định hướng phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa – Hà Nội trong năm 2015
3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh
3.1.2. Định hướng chiến lược phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa
3.1.2.1. Mở rộng cho bán lẻ nhằm tối đa hóa giá trị khách hàng
3.1.2.2. Mở rộng cho vay bán lẻ bằng cách gia tăng số lượng khách hàng mới và tăng số lượng sản phẩm dịch vụ của mỗi khách hàng
3.1.2.3. Mở rộng cho vay bán lẻ theo hướng tối đa hóa các sản phẩm cho vay
3.1.2.4. Mở rộng và nâng cao chất lượng cho vay bán lẻ
3.1.2.5. Tăng năng lực quản lý rủi ro và nâng cao hiệu quả của cho vay bán lẻ
3.1.2.6. Phát triển nguồn nhân lực
3.1.2.7. Mở rộng cho vay theo hướng mở rộng mạng lưới
3.1.2.8. Tăng cường công tác marketing
3.2. Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan