[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Vietinbank Chi nhánh Tây Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Vietinbank Chi nhánh Tây Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Hoạt động kinh doanh thẻ của NHTM
1.1.1. Tổng quan về thẻ thanh toán của NHTM
1.1.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển thẻ thanh toán
1.1.1.2. Khái niệm thẻ thanh toán
1.1.1.3. Đặc điểm và cấu tạo của thẻ thanh toán
1.1.1.4. Các chủ thể tham gia thị trường thẻ thanh toán
1.1.1.5. Phân loại thẻ thanh toán
1.1.2. Hoạt động kinh doanh thẻ của NHTM
1.1.2.1. Quy trình phát hành thẻ của NHTM
1.1.2.2. Quy trình thanh toán thẻ của NHTM
1.1.2.3. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ của NHTM
1.2. Phát triển hoạt động kinh doanh thẻ của NHTM
1.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh thẻ của NHTM
1.2.1.1. Thị phần thẻ
1.2.1.2. Số lượng thẻ phát hành
1.2.1.3. Cơ cấu thẻ thanh toán
1.2.1.4. Số lượng máy ATM và đơn vị chấp nhận thẻ
1.2.1.5. Doanh thu từ hoạt động thẻ
1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thẻ của NHTM
1.2.2.1. Nhân tố chủ quan
1.2.2.2. Nhân tố khách quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI
2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Tây Hà Nội
2.1.1. Khái quát sự hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Tây Hà Nội
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.3. Các hoạt động chính của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Tây Hà Nội
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội
2.1.4.1. Hoạt động huy động vốn tại Vietinbank - Chi nhánh Tây Hà Nội
2.1.4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2. Hoạt động thanh toán thẻ của Việt Nam trong thời gian vừa qua
2.3. Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng TMCP Vietinbank chi nhánh Tây Hà Nội
2.3.1. Thị phần thẻ tại Việt Nam nói chung
2.3.2. Qui trình phát hành thẻ của ngân hàng Vietinbank
2.3.3. Các sản phẩm thẻ của Vietinbank chi nhánh Tây Hà Nội
2.3.4. Số lượng thẻ phát hành của Vietinbank chi nhánh Tây Hà Nội
2.3.5. Số lượng máy ATM và ĐVCNT
2.3.6. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thẻ
2.3.6.1. Doanh thu từ hoạt động phát hành thẻ
2.3.6.2. Doanh thu từ hoạt động thanh toán thẻ
2.3.6.3. Doanh thu từ các tổ chức thẻ
2.4. Đánh giá hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng TMCP Vietinbank chi nhánh Tây Hà Nội
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.4.2.1. Hạn chế
2.4.2.2. Nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI.
3.1. Định hướng phát triển kinh doanh thẻ của ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Tây Hà Nội.
3.1.1. Sự cần thiết của việc phát triển hoạt động kinh doanh thẻ đối với ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Tây Hà Nội.
3.1.2. Định hướng phát triển kinh doanh thẻ của ngân hàng nhà nước nói chung, của ngân hàng Vietinbank nói riêng và Vietinbank chi nhánh Tây Hà Nội
3.2. Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Tây Hà Nội
3.2.1. Đa dạng hóa các loại hình sản phẩm thẻ và các dịch vụ thẻ
3.2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực
3.2.3. Phát triển mạng lưới giao dịch thẻ
3.2.4. Đổi mới kỹ thuật công nghệ
3.2.5. Nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing
3.2.6. Quản lý và phòng ngừa rủi ro
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Đối với Vietinbank Việt Nam
3.3.2. Đối với Ngân hàng nhà nước
3.3.3. Đối với Chính phủ
3.3.4 Kiến nghị đối với Hiệp hội thẻ Việt nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan