[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Thăng Long phòng giao dịch Quan Hoa

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Thăng Long phòng giao dịch Quan Hoa
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY MUA Ô TÔ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.1.2. Đặc điểm doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.3. Khái niệm cho vay
1.1.4. Khái niệm cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại
1.1.5. Đặc điểm cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại
1.1.6. Vai trò cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại
1.2. Phát triển cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm phát triển cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.2. Các tiêu chí đánh giá
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
1.3.1. Nhân tố có thể kiểm soát được
1.3.2. Nhân tố không thể kiểm soát được
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY MUA Ô TÔ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH THĂNG LONG PHÒNG GIAO DỊCH QUAN HOA
2.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Thăng Long Phòng Giao Dịch Quan Hoa
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thăng Long phòng giao dịch Quan Hoa
2.1.3. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thăng Long phòng giao dịch Quan Hoa
2.1.4. Kết quả kinh doanh của ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thăng Long phòng giao dịch Quan Hoa
2.2. Thực trạng phát triển cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Thăng Long phòng giao dịch Quan Hoa
2.2.1. Thực trạng cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Thăng Long phòng giao dịch Quan Hoa
2.2.2. Thực trạng phát triển cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thăng Long phòng giao dịch Quan Hoa
2.2.3. Đánh giá phát triển cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thăng Long phòng giao dịch Quan Hoa
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY MUA Ô TÔ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH THĂNG LONG PHÒNG GIAO DỊCH QUAN HOA
3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015 - 2020
3.1.1. Quan điểm, định hướng
3.1.2. Mục tiêu
3.2. Giải pháp phát triển cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Thăng Long phòng giao dịch Quan Hoa
3.2.1. Nâng cao chất lượng cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.2.2. Cân đối cơ cấu cho vay
3.2.3. Đảm bảo nguồn vốn dồi dào đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng
3.2.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ chuyên viên khách hàng doanh nghiệp
3.2.5. Mở rộng liên kết, hợp tác với các đại lý ô tô
3.2.6. Ứng dụng công nghệ tiên tiến
3.2.7. Đưa ra những chính sách liên kết sản phẩm hợp lý
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan