[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Cẩm Khê

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Cẩm Khê
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Một số vấn đề cơ bản về cho vay tiêu dùng trong ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng
1.1.2. Phân loại cho vay tiêu dùng
1.1.3. Đặc điểm cho vay tiêu dùng
1.1.4. Vai trò của cho vay tiêu dùng
1.1.5. Nguyên tắc cho vay tiêu dùng
1.1.6. Điều kiện cho vay tiêu dùng
1.1.7. Quy trình cho vay tiêu dùng
1.2. Một số vấn đề về phát triển cho vay tiêu dùng trong ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng trong ngân hàng thương mại.
1.2.2. Sự cần thiết phải phát triển cho vay tiêu dùng trong ngân hàng thương mại
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng phát triển cho vay tiêu dùng trong ngân hàng thương mại
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng phát triển cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.3.1. Nhân tố khách quan
1.3.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN CẨM KHÊ
2.1. Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Cẩm Khê
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.1.2. Sự ra đời và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Cẩm Khê
2.2. Một số quy định chung trong cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Cẩm Khê
2.2.1. Nguyên tắc và điều kiện cho vay tiêu dùng
2.2.2. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng
2.3. Thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Cẩm Khê giai đoạn năm 2012-2014
2.3.1. Tình hình doanh số cho vay tiêu dùng
2.3.2. Tình hình doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng
2.3.3. Tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng
2.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Cẩm Khê
2.3.5. Đánh giá thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Cẩm Khê
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN CẨM KHÊ
3.1. Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Cẩm Khê
3.1.1. Định hướng chung
3.1.2. Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng
3.2. Một số giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Cẩm Khê
3.2.1. Đơn giản thủ tục hành chính
3.2.2. Tăng cường công tác kiểm tra trước trong và sau khi cho vay
3.2.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2.4. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng
3.2.5. Phát triển đối tượng cho vay tiêu dùng
3.2.6. Tài sản đảm bảo tiền vay
3.2.7. Tăng cường hoạt động marketing
3.2.8. Liên kết với các đơn vị để cho vay tiêu dùng
3.2.9. Chính sách khen thưởng, xử phạt
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan