[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả tài chính của các Công ty Cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả tài chính của các Công ty Cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH
2.1. Tổng quan về hiệu quả tài chính
2.1.1. Khái niệm về hiệu quả và hiệu quả tài chính
2.1.1.1. Khái niệm về hiệu quả
2.1.1.2. Khái niệm về hiệu quả tài chính
2.1.2. Thước đo hiệu quả tài chính
2.1.2.1. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS)
2.1.2.2. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)
2.1.2.3. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)
2.2. Các nhân tố tác động đến hiệu quả tài chính
2.2.1. Khả năng thanh toán (Liquidity)
2.2.1.1 Khả năng thanh toán ngắn hạn
2.2.1.2. Khả năng thanh toán dài hạn
2.2.2. Quy mô công ty (SIZE)
2.2.3. Hình thức sở hữu của doanh nghiệp (STATE)
2.2.4. Thời gian hoạt động của doanh nghiệp (AGE)
2.2.5. Đòn bẩy tài chính (DFL)
2.2.6. Cấu trúc tài sản (AS)
2.2.7. Chu kỳ kinh doanh (BS)
2.2.8. Các nhân tố vĩ mô
2.2.8.1. Tăng trưởng GDP (GROWTH)
2.2.8.2. Lạm phát (I)
2.3. Khung nghiên cứu
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Quy trình nghiên cứu
3.2. Phương pháp thu thập số liệu và xử lý số liệu
3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
3.2.2.1. Phương pháp thống kê mô tả
3.2.2.2. Phương pháp kiểm định đa cộng tuyến
3.2.2.3. Phương pháp kiểm định tự tương quan
3.2.2.4. Phương pháp phân tích tương quan Pearson
3.2.2.5. Phương pháp hồi quy tuyến tính
3.3. Các biến nghiên cứu và đo lường các biến nghiên cứu
3.3.1. Mô hình nghiên cứu
3.3.2. Các biến và giả thuyết nghiên cứu
3.3.2.1. Biến phụ thuộc
3.3.2.2. Biến độc lập
CHƯƠNG 4. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
4.1. Đặc điểm của ngành bất động sản ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính
4.2. Thực trạng hiệu quả tài chính của các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
4.2.1. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS)
4.2.2. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)
4.2.3. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)
4.3. Thực trạng các nhân tố tác động đến hiệu quả tài chính của các Công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
4.3.1. Khả năng thanh toán
4.3.1.1. Khả năng thanh toán ngắn hạn (CR)
4.3.1.2. Khả năng thanh toán nhanh (QR)
4.3.1.3. Khả năng thanh toán tổng quát (H)
4.3.1.4. Khả năng thanh toán dài hạn (LONGR)
4.3.2. Quy mô công ty (SIZE)
4.3.3. Hình thức sở hữu của doanh nghiệp (STATE)
4.3.4. Thời gian hoạt động của doanh nghiệp (AGE)
4.3.5. Đòn bẩy tài chính (DFL)
4.3.6. Cấu trúc tài sản (AS)
4.3.7. Chu kỳ kinh doanh (BS)
4.3.8. Các nhân tố vĩ mô
4.3.8.1. Tăng trưởng GDP (GROWTH)
4.3.8.2. Lạm phát (I)
CHƯƠNG 5. NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
5.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu
5.2. Kết quả kiểm tra dữ liệu
5.2.1. Kiểm định đa cộng tuyến
5.2.2. Kiểm định tự tương quan
5.3. Phân tích tương quan Pearson
5.4. Phân tích hồi quy tuyến tính
5.4.1. Đánh giá và kiểm định độ phù hợp của mô hình
5.4.2. Kiểm định các nhân tố tác động
5.4.2.1. Mô hình 1: Biến phụ thuộc ROS
5.4.2.2. Mô hình 2: Biến phụ thuộc ROA
5.4.2.3. Mô hình 3: Biến phụ thuộc ROE
5.4.3. Kết quả của mô hình
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan