[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích cấu trúc tài chính tại Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinacomin

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích cấu trúc tài chính tại Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinacomin
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát chung về cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về cấu trúc tài chính
1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.2. Phân tích cấu trúc tài chính
1.2.1. Ý nghĩa của phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Tài liệu sử dụng để phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Phương pháp sử dụng trong phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.3. Nội dung phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phân tích cấu trúc tài sản của doanh nghiệp
1.3.2. Phân tích cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp
1.3.3. Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp
1.3.4. Phân tích cân bằng tài chính của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINACOMIN
2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần Du lịch và Thương mại VINACOMIN
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần Du lịch và Thương mại VINACOMIN
2.1.2. Bộ máy tổ chức của công ty cổ phần Du lịch và Thương mại VINACOMIN
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Du lịch và Thương mại VINACOMIN
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Du lịch và Thương mại VINACOMIN
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2011 – 2013
2.2.2. Tổng quan tình hình tài sản, nguồn vốn của công ty cổ phần Du lịch và Thương mại VINACOMIN.
2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh
2.3. Phân tích cấu trúc tài chính tại công ty cổ phần Du lịch và Thương mại VINACOMIN
2.3.1. Phân tích cấu trúc tài sản của công ty cổ phần Du lịch và Thương mại VINACOMIN
2.3.2. Phân tích cấu trúc nguồn vốn của công ty cổ phần Du lịch và Thương mại VINACOMIN
2.3.3. Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn
2.3.4. Phân tích cân bằng tài chính của công ty trong giai đoạn 2011 - 2013
2.4. Những kết quả đạt được và hạn chế trong tổ chức tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Du lịch và Thương mại VINACOMIN
2.4.1. Những thành tựu đạt được
2.4.2. Những hạn chế còn tồn tại
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINACOMIN
3.1. Mục tiêu và định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới
3.1.1. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn 2014-2020
3.1.2. Mục tiêu cụ thể
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cấu trúc tài chính tại công ty cổ phần Du lịch và Thương mại VINACOMIN
3.2.1. Giải pháp về huy động vốn
3.2.2. Giải pháp quản lý khoản phải thu
3.2.3. Giải pháp đầu tư nguồn tiền nhàn rỗi hợp lý
3.2.4. Giải pháp gia tăng đầu tư tài sản cố định cho lĩnh vực du lịch
3.2.5. Giải pháp về kinh doanh
3.2.6. Giải pháp về quản trị doanh nghiệp
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
3.3.2. Kiến nghị với nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan