[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích chính sách cổ tức của các Công ty Ngành tài chính - ngân hàng - bảo hiểm niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích chính sách cổ tức của các Công ty Ngành tài chính - ngân hàng - bảo hiểm niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CỔ TỨC VÀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC
1.1. Tổng quan về Thị trường Chứng khoán và công ty cổ phần
1.1.1. Tổng quan về Thị trường Chứng khoán
1.1.2. Tổng quan về Công ty cổ phần
1.2. Tổng quan về Cổ tức và chính sách cổ tức
1.2.1. Tổng quan về Cổ tức
1.2.2. Tổng quan về Chính sách cổ tức
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức
1.3.1. Quy mô Hội đồng quản trị (BS - Boarding Size)
1.3.2. Hội đồng quản trị độc lập (BI – Boarding Independence)
1.3.3. Sự kiêm nhiệm của giám đốc điều hành (CD – CEO Duality of Firm)
1.3.4. Quy mô doanh nghiệp (FS – Firm Size)
1.3.5. Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE – Return on Equity)
1.3.6. Đòn bẩy tài chính (LEV – Financial leverage of firm)
1.3.7. Tốc độ tăng trưởng (FG – Firm Growth)
1.4. Lý thuyết về chính sách cổ tức
1.4.1. Chính sách cổ tức và giá trị công ty
1.4.2. Tâm lý của các cổ đông về chính sách cổ tức
1.4.3. Thuế ảnh hưởng tới chính sách cổ tức
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG - BẢO HIỂM NIÊM YẾT TRÊN SỞ GDCK TP.HCM
2.1. Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam, Sở GDCK Tp.HCM và các công ty trong ngành Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm niêm yết trên Sở GDCK Tp.HCM
2.1.1. Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam
2.1.2. Tổng quan về Sở GDCK Tp.HCM (Hose – Ho Chi Minh Stock Exchange)
2.1.3. Tổng quan hoạt động của các công ty ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm trong những năm qua
2.2. Thực trạng chính sách cổ tức của các công ty ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm niêm yết trên sàn HOSE
2.2.1. Hình thức trả cổ tức
2.2.2. Cách thức chi trả cổ tức
2.2.3. Đánh giá chính sách cổ tức qua các năm
2.3. Phân tích các yếu tố tác động lên chính sách cổ tức của các công ty ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm niêm yết trên HOSE
2.3.1. Các yếu tố về Cơ cấu công ty
2.3.2. Các yếu tố Quy mô và Tốc độ tăng trưởng
2.3.3. Các yếu tố Chỉ tiêu tài chính
2.4. Những kết luận về chính sách cổ tức của các công ty ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm niêm yết trên HOSE
CHƯƠNG 3. NHỮNG BẤT CẬP TRONG LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ
3.1. Những bất cập trong lựa chọn chính sách cổ tức
3.1.1. Sử dụng chính sách cổ tức để thu hút các nhà đầu tư
3.1.2. Tập trung vào mục tiêu ngắn hạn thay vì phát triển bền vững
3.1.3. Lợi ích nhóm
3.1.4. Phụ thuộc nhiều vào yếu tố bên ngoài
3.1.5. Quan điểm sai lầm của nhà đầu tư với cổ tức
3.1.6. Chưa có khung pháp lý rõ ràng, chặt chẽ
3.2. Khuyến nghị
3.2.1. Các nguyên tắc cơ bản
3.2.2. Nhận thức của Ban quản lý
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan