[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Xây dựng Ngọc Hoàn

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Xây dựng Ngọc Hoàn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan lý thuyết
1.1.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.2. Vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.3. Những yếu tố tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.3.1. Những nhân tố bên ngoài
1.1.3.2. Những nhân tố bên trong
1.2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)
1.2.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA)
1.2.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
1.2.4. Mô hình Dupont
1.2.5. Sức sinh lời của vốn lưu động
1.2.6. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn
1.2.7. Hệ số khả năng thanh toán nhanh
1.2.8. Vòng quay hàng tồn kho
1.2.9. Vòng quay tài sản lưu động
1.2.10. Vòng quay tổng tài sản
1.2.11. Tỷ suất nợ
1.2.12. Tỷ suất tự tài trợ
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUÁT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGỌC HOÀN
2.1. Giới thiệu về công ty CP sản xuất Thương mại và Xây dựng Ngọc Hoàn
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận.
2.1.3.1. Giám đốc
2.1.3.2. Phó Giám đốc
2.1.3.3. Phòng Kinh doanh
2.1.3.4. Phòng Kế toán
2.1.3.5. Phòng Hành chính
2.1.3.6. Phòng Kỹ thuật
2.1.4. Quy trình hoạt động kinh doanh
2.2. Tổng quan kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP sản xuất Thương mại và Xây dựng Ngọc Hoàn
2.3. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.3.1. Phân tích nhóm chỉ tiêu sinh lời
2.3.1.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)
2.3.1.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA)
2.3.1.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
2.3.1.4. Mô hình Dupont
2.3.1.5. Sức sinh lời của vốn lưu động
2.3.2. Phân tích nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.3.2.1. Khả năng thanh toán ngắn hạn (hiện thời)
2.3.2.2. Khả năng thanh toán nhanh
2.3.3. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.3.1. Vòng quay tổng tài sản
2.3.3.2. Vòng quay tài sản lưu động
2.3.3.3. Vòng quay hàng tồn kho
2.3.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh cấu trúc tài chính
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGỌC HOÀN
3.1. Bối cảnh ngành vật liệu xây dựng Việt Nam
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
3.2.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
3.2.2. Xây dựng chiến lược thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm
3.2.2.1. Hoàn thiện công tác bán hàng
3.2.2.2. Tăng cường hoạt động dịch vụ phục vụ khách hàng
3.2.3. Cải thiện khả năng thanh toán
3.2.4. Tăng cường các biện pháp tiết kiệm chi phí
3.2.5. Tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho, giảm thiểu chi phí lưu kho
3.2.6. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan