[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm về phân tích hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.3. Phương pháp sử dụng trong phân tích hiệu quả knh doanh
1.1.3.1. Phương pháp so sánh
1.1.3.2. Phương pháp thay thế liên hoàn
1.1.3.3. Phương pháp phân tích Dupont:
1.1.4. Thông tin sử dụng phân tích hiệu quả kinh doanh
1.1.4.1. Thông tin kế toán
1.1.4.2. Thông tin bên ngoài
1.1.5. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả kinh doanh trong DN
1.2. Nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh trong DN
1.2.1. Phân tích kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1.1. Phân tích doanh thu
1.2.1.2. Phân tích chi phí
1.2.1.3. Phân tích lợi nhuận
1.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản chung
1.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn
1.2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay
1.2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
1.2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
1.2.5. Phân tích hiệu quả sử dụng lao động
1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.3.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.3.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TÀI TÂM
2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH TÀI TÂM
2.1.1. Quá trình hình thành phát triển
2.1.2. Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.4. Chức năng của từng bộ phận
2.2. Phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH Tài Tâm
2.2.1. Phân tích kết quả kinh doanh của công ty
2.2.1.1. Phân tích tình hình doanh thu
2.2.1.2. Phân tích tình hình chi phí
2.2.1.3. Phân tích tình hình lợi nhuận
2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty
2.2.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản chung
2.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn
2.2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay
2.2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
2.2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí tại công ty
2.2.5. Phân tích hiệu quả sử dụng lao động
2.3. Nhận xét về hiệu quả kinh doanh của công ty
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TÀI TÂM
3.1. Giải pháp tăng doanh thu
3.1.1. Quản lý các khoản phải thu
3.1.2. Tăng cường quản lý hàng tồn kho
3.1.3. Nâng cao chất lượng dịch vụ
3.1.4. Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường thông qua khách hàng
3.1.5. Giải pháp quản lý tài sản cố định
3.1.6. Giải pháp nâng cao hiệu quả lao động
3.2. Giải pháp tiết kiệm chi phí giá vốn hàng bán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan